Podatki w UK

Self Assessment – samodzielne wypełnianie deklaracji podatkowej

Self Assessment to system, który polega na wypełnieniu elektronicznej lub papierowej wersji deklaracji podatkowej (tax return) w celu poinformowania HM Revenue & Customs (HMRC) o uzyskanych dochodach i zyskach kapitałowych (capital gains – są to zyski ze sprzedaży określonych dóbr) lub w celu skorzystania z pewnych ulg lub kwot wolnych, które mogą być odliczone od należnego podatku. Na podstawie informacji zawartych w formularzu, HMRC obliczy wysokość Twojego podatku. Możesz także wykonać te obliczenia samodzielnie. Istnieją różne rodzaje deklaracji podatkowych oraz dodatkowe strony (supplementary pages). To, które z nich będziesz musiał wypełnić, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Deklarację należy przesłać w określonym terminie – jego przekroczenie może wiązać się z koniecznością uiszczenia kary lub zapłaty dodatkowych odsetek. (więcej…)

Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa nie jest skomplikowana i Twój podatek jest odprowadzany w systemie PAYE (Pay As You Earn – podatek w tym systemie jest odprowadzany od wypłacanego Ci wynagrodzenia lub emerytury), to prawdopodobnie nie będziesz musiał wypełniać deklaracji podatkowej (tax return). Jednak w przypadku, gdy Twoja sytuacja podatkowa jest bardziej złożona – lub jeśli Twoje przychody pochodzą z kilku źródeł – możliwe, że masz obowiązek wypełnić własną deklarację. (więcej…)

Jak wypełnić deklarację podatkową?

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa nie należy do skomplikowanych i Twój podatek jest odprowadzany bezpośrednio od Twojego wynagrodzenia lub emerytury w systemie PAYE (Pay As You Earn), to prawdopodobnie nie będziesz musiał wypełniać deklaracji podatkowej. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że będziesz musiał złożyć własną deklarację – szczególnie, jeśli płacisz podatki według wyższej stawki (higher rate), jesteś dyrektorem firmy lub jeśli Twoja sytuacja podatkowa jest bardziej złożona. (więcej…)

Deklaracje podatkowe osób samozatrudnionych

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed), każdego roku będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową (tax return) w systemie Self Assessment. HM Revenue & Customs (HMRC) prześle Ci formularz deklaracji, ale możesz także wypełnić go przez Internet. Będziesz musiał podać w nim szczegóły dotyczące zysków z prowadzonej działalności oraz innych dochodów, od których musisz zapłacić podatek – jak np. dochodów z wynajmu nieruchomości. Informacje te pozwolą na obliczenie Twojego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions), które będziesz musiał zapłacić. Podane informacje muszą być zgodne z prawdą i dostarczone do HMRC w odpowiednim terminie. Aby zagwarantować, że zawarte w deklaracji informacje są kompletne i dokładne, będziesz musiał prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonej działalności. Im bardziej uporządkowane są Twoje dokumenty, tym łatwiej będzie Ci udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez HMRC. Możesz zdecydować się na skorzystanie z usług księgowego, jednak system Self Assessment został opracowany w taki sposób, abyś mógł bez problemu wypełnić deklarację samodzielnie. (więcej…)

Deklaracje podatkowe spółek i partnerów w spółkach

Jeśli Twoja działalność ma postać spółki (partnership), będziesz musiał złożyć indywidualną deklarację podatkową wypełnianą w ramach systemu Self Assessment. Będziesz musiał także wypełnić dodatkowe strony deklaracji poświęcone spółkom (partnership supplementary pages) – SA104.Wyznaczony wspólnik będzie musiał także wypełnić deklarację podatkową spółki (Partnership Return) – SA800 – zawierającą informację o udziale każdego wspólnika w zyskach i stratach. Deklaracja może także wymagać wypełnienia dodatkowych stron, w zależności od rodzaju dochodów spółki. Wyznaczony wspólnik odpowiada za wypełnienie deklaracji, jednak za wszelkie kary, obciążenia i odsetki spowodowane nieterminowym złożeniem deklaracji lub podaniem w niej błędnych informacji odpowiadają wszyscy wspólnicy. Każdy wspólnik odpowiada za opłacanie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne (Class 4 National Insurance) w związku ze swoim udziałem w zysku spółki. (więcej…)

Self Assessment przez Internet

Deklarację podatkową, wypełnioną w systemie Self Assessment, możesz złożyć w HM Revenue & Customs za pośrednictwem Internetu, korzystając bezpiecznej usługi, którą HMRC udostępnia we współpracy z Directgov. Wypełnianie deklaracji w formie elektronicznej ma wiele zalet, choćby takich jak automatyczne kalkulacje, szybkie dostarczenie i przetworzenie informacji oraz wydłużony termin nadsyłania deklaracji. (więcej…)

Self Assessment Statement

Po otrzymaniu Twojej deklaracji podatkowej (tax return) wypełnionej w ramach systemu Self Assessment, HM Revenue & Customs (HMRC) prześle Ci Self Assessment Statement – czyli wykaz należnej kwoty podatku i informacje o sposobach płatności. Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, dokument będzie zawierał informacje o przysługującej Ci kwocie zwrotu. Osoby, które złożyły deklarację za pośrednictwem Internetu, mogą obejrzeć powyższy dokument w Internecie, jeszcze przed otrzymaniem jego papierowej wersji. (więcej…)

Terminy składania deklaracji i kary

Rok podatkowy (trwający od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia roku następnego) zawiera pewne kluczowe daty, które są terminami nadsyłania deklaracji podatkowych i uiszczania płatności. Należy o nich pamiętać – w przeciwnym razie HM Revenue & Customs (HMRC) ma prawo naliczyć kary i obciążenia za zwłokę. (więcej…)

Prawidłowe obliczanie podatku

Zawsze powinieneś się upewnić, że dane umieszczone w obliczeniach podatkowych (calculations) są prawidłowe. Na ich podstawie określana jest kwota podatku, jaki będziesz musiał zapłacić. Rachunek, będący podstawą do zapłaty podatku, otrzymasz w późniejszym okresie (jest to tzw. Self Assessment Statement). Jeśli znajdziesz błąd w obliczeniach, powinieneś koniecznie poinformować o tym fakcie swoją placówkę Tax Office. (więcej…)

Problemy z zapłatą podatku

W przypadku gdy okaże się, że nie jesteś w stanie zapłacić należnego podatku, przede wszystkim nie powinieneś ignorować wezwania do zapłaty. Jeżeli kwota podatku została błędnie obliczona, możesz wystąpić o jej sprawdzenie i korektę. Jeśli nie stać Cię na dokonanie jednorazowej wpłaty, możliwe jest uzgodnienie alternatywnych warunków płatności. (więcej…)

Prowadzenie dokumentacji

Jako podatnik mieszkający w Wielkiej Brytanii powinieneś prowadzić dokumentację związaną z podatkiem odprowadzanym każdego roku oraz z Twoimi dochodami i wydatkami. Pomoże Ci to w wypełnieniu deklaracji podatkowej (tax return) oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania, które HM Revenue & Customs (HMRC) może zadać w związku z wypełnioną przez Ciebie deklaracją. (więcej…)

Korekta deklaracji i zwrot podatku

Jeśli pomyliłeś się w swojej deklaracji podatkowej, coś pominąłeś lub uważasz, że zapłaciłeś niewłaściwą kwotę podatku, zawsze możesz taki problem rozwiązać. Jeśli HM Revenue & Customs (HMRC) zaakceptuje nowe, podane przez Ciebie informacje, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku lub informację o tym, jaką kwotę musisz dopłacić. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL