Podatki w UK

Corporation Tax – podatek od firm

Podatek dla firm (Corporation Tax) to podatek odprowadzany od podlegających opodatkowaniu zysków firm typu limited company i innych organizacji, takich jak kluby, stowarzyszenia, związki i inne podmioty nie mające odrębnej osobowości prawnej (unincorporated bodies). Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku Corporation Tax. Znajdziesz tutaj nie tylko definicję Corporation Tax, ale także informacje o tym, kto musi go płacić oraz co i kiedy powinieneś zrobić w związku z tym podatkiem. Dowiesz się także więcej o stawkach i sposobie obliczania podatku.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Czym jest podatek Corporation Tax i kogo obowiązuje?

Podatek dla firm (Corporation Tax) to podatek odprowadzany od podlegających opodatkowaniu zysków firm typu limited company i niektórych organizacji, takich jak kluby, stowarzyszenia, związki czy inne podmioty nie mające odrębnej osobowości prawnej (unincorporated bodies).

W skład zysków objętych podatkiem Corporation Tax wchodzą:
• zyski pochodzące z opodatkowanych dochodów, czyli np. zyski handlowe i inwestycyjne (za wyjątkiem dywidend, dla których obowiązują oddzielne zasady opodatkowania)
• zyski kapitałowe – od których należy się podatek Corporation Tax

Jeśli Twoja firma lub organizacja ma główną siedzibę w Wielkiej Brytanii, będziesz musiał zapłacić podatek Corporation Tax od całkowitych, kwalifikujących się zysków – bez względu na to, z której części świata one pochodzą. Jeśli główna siedziba Twojej firmy znajduje się poza wielką Brytanią, ale firma działa w Wielkiej Brytanii – na przykład posiada tam swój oddział lub placówkę (która według zasad stosowanych przez HMRC stanowi stałą siedzibę, czyli permanent establishment) – będziesz musiał zapłacić podatek Corporation Tax wyłącznie od zysków pochodzących z działalności prowadzonej na terenie Wielkiej Brytanii.

Kogo obowiązuje podatek Corporation Tax? – Who is liable for Corporation Tax


Co i kiedy musisz zrobić?

Jeśli Twoja firma lub organizacja musi zapłacić Corporation Tax, musisz:
poinformować HMRC, że musisz zapłacić podatek Corporation Tax
zapłacić należny podatek w wyznaczonym terminie
złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe (Company Tax Return) wraz z dodatkowymi dokumentami

Każda z powyższych czynności musi zostać wykonana w wyznaczonym czasie. Niedotrzymanie terminu wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia dodatkowych odsetek i/lub karą pieniężną.


Zapłać przed złożeniem

W przeciwieństwie do innych podatków, takich jak np. podatek dochodowy (Income Tax) lub VAT, w przypadku których termin złożenia zeznania podatkowego jest równocześnie terminem płatności, zasady obowiązujące przy płaceniu podatku Corporate Tax są nieco inne. Podatek ten musisz zapłacić jeszcze zanim złożysz zeznanie podatkowe swojej firmy. Według obowiązujących zasad musisz:
zapłacić do 9 miesięcy od zakończenia roku rozliczeniowego Twojej firmy lub organizacji dla celów związanych z podatkiem Corporation Tax
złożyć deklarację do 12 miesięcy od zakończenia roku rozliczeniowego Twojej firmy lub organizacji dla podatku Corporation Tax

Przykładowo, jeśli rok finansowy Twojej firmy trwa od 1 kwietnia 2008 do 31 marca 2009 i pokrywa się on z okresem rozliczeniowym podatku Corporation Tax, musisz:
• zapłacić podatek dla firm za ten okres przed 1 stycznia 2010
• złożyć deklarację podatkową firmy za ten okres przed 1 kwietnia 2010

Jeśli roczny zysk Twojej firmy w okresie rozliczeniowym przekroczył £1.5 mln, zazwyczaj będziesz musiał zapłacić podatek Corporation Tax za ten okres w ratach. Całkowita kwota musi jednak zostać uiszczona przed ostatecznym terminem złożenia deklaracji podatkowej firmy (Company Tax Return).

Terminy i wymagania związane z podatkiem dla firm – Deadlines and requirements for Corporation Tax. Płacenie podatku dla firm w ratach – Instalment payments of Corporation Tax


Korzystanie z usług księgowych i doradztwa podatkowego

Możesz sam kontaktować się z HMRC lub wyznaczyć osobę, która zajmie będzie Cię reprezentować dla celów związanych z podatkiem dla firm. W takim wypadku będziesz musiał wyznaczyć swojego przedstawiciela (ang. agent).

Wyznaczanie przedstawiciela do spraw związanych z podatkiem dla firm – Appointing someone to deal with your Corporation Tax affairs


Na czym polega Corporation Tax Self Assessment?

HMRC używa określenia Corporation Tax Self Assessment. Oznacza to po prostu, że na Tobie (nie zaś na HMRC) spoczywa obowiązek obliczenia należnego podatku dla firm, który Twoja firma lub organizacja musi zapłacić za dany okres rozliczeniowy. Innymi słowy, musisz samodzielnie ocenić (self assess) wysokość Twojego podatku Corporation Tax. Zrobisz to, wypełniając specjalną deklarację podatkową dla firm (Company Tax Return), którą następnie musisz przesłać do HMRC. Ten rodzaj deklaracji dla firm typu limited company oraz innych organizacji różni się od deklaracji dla osób prywatnych, samozatrudnionych, partnerów w spółkach, czy też osób prowadzących własną działalność gospodarczą jako tzw. „sole trawers”. Jedyną cechą wspólną tych deklaracji jest samodzielne obliczenie należnego podatku.

Deklaracja podatkowa dla firm: podstawowe informacje – The Company Tax Return: the basics


Okres rozliczeniowy

Twoja firma lub organizacja zapłaci podatek dla firm od kwalifikujących się zysków (taxable profits) za każdy okres rozliczeniowy Corporation Tax. Okres ten (Corporation Tax accounting period) różni się od podobnie nazywanych okresów stosowanych przez HMRC (np. od okresu rozliczeniowego podatku VAT, czyli VAT accounting period) lub inne agencje rządowe (jak np. okresy rozliczeniowe wyznaczane przez Companies House). Okres rozliczeniowy podatku dla firm zazwyczaj trwa 12 miesięcy i przeważnie pokrywa się on z 12-miesięcznym rokiem finansowym firmy (financial year). Rok finansowy firmy to okres, którego dotyczy raport roczny oraz sprawozdanie finansowe (financial accounts) firmy dostarczane do Company House. Sprawozdanie to czasami jest także określane jako statutory accounts lub audited accounts.

Jednakże w niektórych wypadkach okres rozliczeniowy dla celów związanych z Corporation Tax może nie pokrywać się z ogólnym rokiem rozliczeniowym. Może tak być np. jeżeli:
• Twoje sprawozdanie finansowe dotyczy okresu dłuższego niż 12 miesięcy – np. jeśli nowo-powstała firma przygotowuje pierwsze rozliczenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub już istniejąca firma postanawia zmienić datę końcową swojego roku finansowego
• Twoja firma ponownie podjęła działalność po przerwie, w którym to wypadku początek okresu rozliczeniowego dla podatku dla firm może przypaść w innym terminie niż początek roku finansowego

Okres rozliczeniowy podatku dla firm może być krótszy niż 12 miesięcy. Przykładowo, jeśli sprawozdanie finansowe firmy dotyczy okresu krótszego niż 12 miesięcy, wtedy okres rozliczeniowy może być taki sam i możesz po prostu złożyć jedną deklarację podatkową za ten okres.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Okres rozliczeniowy podatku dla firm może być dłuższy niż 12 miesięcy. Jeśli sprawozdanie finansowe Twojej firmy dotyczy okresu dłuższego niż 12 miesięcy, zaś firma prowadziła działalność przez cały ten okres, będziesz musiał złożyć dwie osobne deklaracje podatkowe, za dwa odrębne okresy rozliczeniowe dla potrzeb obliczenia podatku dla firm. Musisz to zrobić, nawet jeśli Companies House wymaga złożenia tylko pojedynczego sprawozdania.

• Pierwszy okres rozliczeniowy pokryje pierwszych 12 miesięcy.
• Drugi okres rozliczeniowy to pozostały okres uwzględniony w sprawozdaniu.

Przykładowo, jeśli Twoja firma przygotowała sprawozdanie za 15 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2009, Twoje okresy rozliczeniowe podatku dla firm będą następujące:
• od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 (12 miesięcy)
• od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 (3 miesiące)

W takiej sytuacji będziesz musiał złożyć dwie deklaracje podatkowe, aby pokryć te dwa okresy rozliczeniowe.


Zyski podlegające opodatkowaniu

Aby móc obliczyć należny podatek Corporation Tax, będziesz musiał najpierw obliczyć zyski firmy lub organizacji, od których podatek ten powinien zostać odprowadzony. HMRC określa te zyski jako „taxable profits for Corporation Tax”. Kwotą wyjściową dla tych obliczeń będzie zysk firmy przed odprowadzeniem podatku (profit before tax), który znajduje się w sprawozdaniu finansowym firmy za dany rok finansowy. Następnie:
• dodaj do tej kwoty wszelkie odpisy amortyzacyjne (depreciation charges) zawarte w sprawozdaniu
• odejmij koszty inwestycyjne (capital allowances) – zastępują one odpisy amortyzacyjne
• dodaj wszelkie inne kwalifikujące się zyski i przychody
• odejmij wszelkie inne dostępne odliczenia, ulgi, dodatki i straty

Następnie:
• zastosuj odpowiednią stawkę podatku, aby obliczyć należny podatek dla firm brutto
• odejmij wszystkie należne ulgi podatkowe, a także podatek dochodowy potrącony już od dochodu z odsetek uzyskanego przez Twoją firmę (np. podatek odliczony przez bank przed wypłaceniem odsetek)

Ostatni krok polega na odjęciu już zapłaconego podatku Corporation Tax, jeśli dokonałeś jakichś wpłat z wyprzedzeniem. W ten sposób uzyskasz należną kwotę podatku dla firm lub kwotę nadpłaconego podatku, o której zwrot możesz wystąpić.


Sprawozdanie finansowe

Twój księgowy przygotuje sprawozdanie finansowe firmy w oparciu o powszechnie przyjęte normy księgowości. Kwota zysku otrzymana w wyniku tych obliczeń nie zawsze reprezentuje jednak zysk, od którego powinieneś zapłacić podatek Corporation Tax. Co więcej, sprawozdanie finansowe firmy może dotyczyć okresu, który nie pokrywa się z okresem rozliczeniowym podatku dla firm (szczegółowe wyjaśnienie znajdziesz w powyższej sekcji dotyczącej okresów rozliczeniowych). Dlatego też powyższe obliczenia są konieczne, w celu uzyskania zysku stanowiącego podstawę do obliczenia należnego podatku dla firm. Obliczeń tych dokonasz, wypełniając deklarację podatkową firmy. Deklaracja ta (Company Tax Return) składa się z głównego formularza zeznania podatkowego (CT600) oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

Deklaracja podatkowa dla firm: podstawowe informacje – The Company Tax Return: the basics


Rok finansowy i stawki podatku

1) Lata finansowe dla podatku Corporation Tax

Dla celów związanych z obliczaniem podatku dla firm, rok podatkowy jest określany jako rok finansowy (financial year) lub rok fiskalny (fiscal year) i trwa on od 1 kwietnia do 31 marca. Różni się on więc od roku podatkowego obowiązującego podatników prywatnych, dla których okres ten trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Kanclerz (Chancellor) wyznacza stawki podatku dla firm oraz wysokość rozmaitych odliczeń i ulg w budżecie na dany rok (zazwyczaj w okolicach marca, kwietnia), a także we wstępnym raporcie budżetowym (Pre-Budget Report) w listopadzie lub grudniu. Wszelkie zmiany są zazwyczaj ogłaszane na rok lub więcej przed rokiem finansowym, w którym mają one zacząć obowiązywać.

2) Stawki podatku dla firm

Obecnie podatek od firm jest obliczany według dwóch stawek, w zależności od wysokości zysków danej firmy lub organizacji:
• stawka niższa (lower rate) – tzw. stawka dla niewielkich zysków („small profits” rate)
• stawka wyższa (upper rate) – tzw. stawka pełna („full” rate) lub główna („main” rate)

Istnieje także wielostopniowa skala pomiędzy niższą a wyższą stawką, znana także jako „Marginal Relief” („ulga marginalna”). Oznacza to, że jeśli zyski Twojej firmy lub organizacji są powyżej progu wyznaczonego dla stawki niższej, ale poniżej stawki głównej, efektywna stawka podatku Corporation Tax, który będziesz musiał zapłacić, wzrasta stopniowo od stawki niższej do wyższej, w zależności od wysokości Twoich podlegających opodatkowaniu zysków.

3) Jeśli Twój okres rozliczeniowy podatku dla firm nie pokrywa się z rokiem finansowym

Jeśli Twój okres rozliczeniowy (accounting period) nie trwa od 1 kwietnia do 31 marca, oznacza to, że obejmuje on dwa lata finansowe dla potrzeb obliczenia podatku dla firm. Będziesz musiał rozdzielić zyski firmy pomiędzy te dwa lata finansowe, proporcjonalnie do okresu który przypada na dany rok finansowy. Jeśli na przykład okres rozliczeniowy trwa od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009:
• Pierwsze dziewięć miesięcy (274 dni) przypada na rok finansowy 2008-09. W związku z tym podatek od 274/365-tych Twoich zysków zapłacisz według stawek z roku 2008-09.
• Pozostałe trzy miesiące (91 dni) przypada na rok finansowy 2009-10. W związku z tym podatek od 91/365-tych Twoich zysków zapłacisz według stawek z roku 2009-10.

Ulga marginalna od podatku dla firm – Marginal Relief for Corporation Tax. Aktualne stawki podatku dla firm – Current Corporation Tax rates


Złóż swoje rozliczenie podatkowe przez Internet

Od 1 kwietnia 2011 podatek dla firm za każdy okres rozliczeniowy musi zostać zapłacony drogą elektroniczną. Od tego samego dnia obowiązuje także składanie deklaracji podatkowych dla firm przez Internet – włącznie z wszelką dodatkową dokumentacją – za każdy okres rozliczeniowy, którego koniec przypada po 1 marca 2010.

Podatek dla firm przez Internet: korzyści i jak dokonać rejestracji – Corporation Tax Online: the benefits and how to sign up. Dowiedz się więcej o płaceniu podatku dla firm drogą elektroniczną – Find more about paying your Corporation Tax electronically. Zobacz prezentację dotyczącą wypełniania deklaracji podatkowej i zarządzania podatkiem dla firm w Internecie – See a demonstration of filing returns and managing your Corporation Tax account online. Załóż swoje konto do korzystania z internetowej obsługi podatku dla firm – Set up your Corporation Tax Online Services account


Inne przydatne linki

Podatek dla firm w przypadku nowo-powstałych firm i organizacji – Corporation Tax for new companies and organisations. Prowadzenie i zawieszenie działalności a podatek dla firm – Trading and non-trading explained for Corporation Tax. Dokumenty związane z podatkiem dla firm: jakie informacje musisz przechowywać – Records for Corporation Tax: what you need to keep. Organizacje nie posiadające odrębnej osobowości prawnej a podatek dla firm – Unincorporated organisations and Corporation Tax. Formularze związane z podatkiem dla firm – Corporation Tax forms. Słowniczek terminów związanych z podatkiem dla firm – Corporation Tax glossary. Dowiedz się więcej o kontach dla firm i datach księgowych na stronie Company House – Find more information about company accounts and accounting reference dates on the Companies House website. Przejrzyj przykładowy zestaw dokumentów finansowych firmy – View a sample set of company financial accounts


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Sprawdzono: 26.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov, HMRC
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL