Podatki w UK

Deklaracje podatkowe osób samozatrudnionych

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed), każdego roku będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową (tax return) w systemie Self Assessment. HM Revenue & Customs (HMRC) prześle Ci formularz deklaracji, ale możesz także wypełnić go przez Internet. Będziesz musiał podać w nim szczegóły dotyczące zysków z prowadzonej działalności oraz innych dochodów, od których musisz zapłacić podatek – jak np. dochodów z wynajmu nieruchomości. Informacje te pozwolą na obliczenie Twojego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions), które będziesz musiał zapłacić. Podane informacje muszą być zgodne z prawdą i dostarczone do HMRC w odpowiednim terminie. Aby zagwarantować, że zawarte w deklaracji informacje są kompletne i dokładne, będziesz musiał prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonej działalności. Im bardziej uporządkowane są Twoje dokumenty, tym łatwiej będzie Ci udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez HMRC. Możesz zdecydować się na skorzystanie z usług księgowego, jednak system Self Assessment został opracowany w taki sposób, abyś mógł bez problemu wypełnić deklarację samodzielnie.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Sprawdź, czy jesteś osobą samozatrudnioną

Wysokość podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, które będziesz musiał zapłacić, będzie zależała od tego, czy jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed) czy pracownikiem (employee) – dlatego ważne jest, abyś upewnił się, jaki jest Twój status jeśli chodzi o zatrudnienie. Jesteś osobą samozatrudnioną, jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na następujące pytania:
• Czy do Ciebie należą ostateczne decyzje dotyczące prowadzonej działalności?
• Czy odpowiadasz za pokrycie wszelkich strat, a także do Ciebie należą wszystkie zyski?
• Czy możesz zatrudnić kogoś na własnych zasadach?
• Czy ryzykujesz utratę własnych funduszy?
• Czy zapewniasz podstawowe narzędzia pracy?
• Czy zgadzasz się na wykonanie pracy za określoną cenę, bez względu na czas niezbędny do jej wykonania?
• Czy możesz decydować, jakiej pracy się podejmiesz, jak i kiedy pracujesz oraz komu świadczysz usługi?
• Czy stale wykonujesz pracę dla wielu różnych osób?
• Czy musisz poprawiać niewystarczająco dobrze wykonaną pracę we własnym czasie i na własny koszt?

Możesz także wykonywać część swoich obowiązków jako osoba samozatrudniona, równocześnie będąc osobą zatrudnioną w innym miejscu.

Dowiedz się więcej o statusie zatrudnienia – Read more about employment status. Pobierz ulotkę ES/FS1 Samozatrudnienie czy zatrudnienie? – Download leaflet ES/FS1 Employed or self-employed? Skorzystaj z narzędzia wskazującego status zatrudnienia – Use the ’employment status indicator' tool. Skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office – Contact your Tax Office. Skontaktuj się z infolinią dla osób, które są samozatrudnione od niedawna – Contact the Newly Self-Employed Helpline


Odrębne zasady

Odrębne zasady obowiązują, jeśli:
• jesteś zatrudniony przez agencję
• jesteś dyrektorem firmy
• jesteś sekretarzem klubu lub piastujesz inne podobne stanowisko

W takich wypadkach zazwyczaj będziesz musiał zapłacić podatek i składki na ubezpieczenie społeczne według takich samych zasad jak osoba zatrudniona. Jeżeli w dalszym ciągu nie masz pewności, czy jesteś osobą samozatrudnioną, zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi pod poniższym linkiem lub skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office albo zadzwoń na infolinię HMRC dla osób, które niedawno rozpoczęły pracę na własny rachunek.


Rejestracja samozatrudnienia

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, powinieneś niezwłocznie dokonać rejestracji w HMRC. Jeśli tego nie zrobisz, grozi Ci kara pieniężna. Przeważnie możliwe jest dokonanie rejestracji przez Internet.

Dowiedz się, jak dokonać rejestracji jako osoba samozatrudniona – Find out how to register as self-employed


Formularze

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba samozatrudniona, w kwietniu każdego roku HMRC prześle Ci formularz deklaracji do wypełnienia lub list z prośbą o jej złożenie. Deklaracja zawsze dotyczy ubiegłego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Jeśli otrzymasz deklarację, będzie ona zawsze zawierała podstawowe strony – formularze SA100 i SA101. W zależności od Twojej sytuacji, możliwe, że będziesz musiał także wypełnić dodatkowe sekcje. Przykładowo:
• Jeśli jesteś osobą samo zatrudnioną, będziesz musiał wypełnić sekcję SA103S (jeśli Twoje obroty nie przekroczyły £68,000) lub SA103F (jeśli Twoje obroty wyniosły £68,000 lub więcej).
• Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną w spółce (business partnership), będziesz musiał wypełnić sekcję SA104S (w przypadku spółek, których dochód pochodzi wyłącznie z handlu oraz z odsetek od oszczędności na kontach w banku lub towarzystwie budowlanym i alternatywnych narzędzi finansowych); lub sekcję SA104F (dla wszystkich innych rodzajów dochodu). W formularzach tych powinna znaleźć się informacja o Twoim udziale w zyskach i stratach spółki.
• Jeśli pracujesz także jako osoba zatrudniona, możliwe, że będziesz musiał wypełnić także stronę oznaczoną jako SA102.

Najlepszym sposobem na wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej jest skorzystanie z opcji internetowej. Jest to sposób bezpieczny i precyzyjny, a program automatycznie obliczy za Ciebie wysokość należnego podatku. Otrzymasz także natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia deklaracji do HMRC oraz szybciej odzyskasz nadpłacony podatek.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Self Assessment przez Internet: dowiedz się więcej o korzyściach i sposobie rejestracji – Self Assessment Online: find out more about the benefits and how to register. Wypełnianie deklaracji podatkowej: dowiedz się więcej – Completing your tax return: find out more. Przejdź do sekcji zawierającej formularze, wskazówki i dodatkowe sekcje związane z procesem Self Assessment – Go to Self Assessment forms, guidance and supplementary pages


Jeśli nie jesteś już samozatrudniony

Jeśli zrezygnowałeś z samozatrudnienia, w dalszym ciągu będziesz musiał wypełnić główną deklarację podatkową oraz dodatkową sekcję dotyczącą samozatrudnienia za rok, w którym Twoja działalność dobiegła końca. W formularzu SA103S lub SA103F powinieneś zawrzeć informację o dniu ustania Twojego samozatrudnienia.


Ostateczne terminy

Istnieją cztery kluczowe terminy dotyczące składania deklaracji i płacenia należnego podatku:
• 31 października – to ostateczny termin nadsyłania większości deklaracji podatkowych w formie papierowej
• 31 stycznia – ostateczny termin składania deklaracji podatkowych przez Internet, a także nadsyłania niektórych deklaracji papierowych, jeśli ich złożenie przez Internet nie było możliwe
• 31 stycznia – jest to ostateczny termin uiszczenia należności podatkowych za ubiegły rok, a także ostateczny termin pierwszej płatności dokonywanej na poczet podatku za rok bieżący (tzw. payment on account), jeśli taka się należy
• 31 lipca – ostateczny termin drugiej płatności na poczet bieżącego roku podatkowego – jeśli taka jest konieczna

Jeśli nie dotrzymasz któregoś z powyższych terminów, może grozić Ci kara lub dodatkowe obciążenia. Powyższe terminy składania deklaracji podatkowych mogą ulec zmianie wyłącznie w szczególnych przypadkach, na przykład jeśli formularz został Ci dostarczony zbyt późno. Odwiedź stronę znajdującą się pod poniższym linkiem, aby uzyskać więcej informacji.

Deklaracje podatkowe i terminy płatności: dowiedz się więcej – Tax return and payment deadlines: find out more


Prowadzenie dokumentacji

Zazwyczaj będziesz musiał zachować wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności przez okres pięciu lat od ostatecznego terminu składania deklaracji podatkowej (31 stycznia). Data ta obowiązuje nawet w przypadku przesłania deklaracji w formie papierowej. Możliwe, że będziesz musiał przechowywać dokumenty przez dłuższy okres czasu, np. jeśli złożyłeś swoją deklarację zbyt późno lub jeśli HMRC poddaje Twoją deklarację weryfikacji. Zachowaj wszelkie informacje i dokumenty, które mogą pomóc Ci w wypełnieniu deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku – to, jakie dokumenty powinieneś przechowywać, będzie zależało od Twojej indywidualnej sytuacji.

Prowadzenie dokumentacji przez osoby samozatrudnione: dowiedz się więcej – Record keeping for the self-employed: learn more


Inne przydatne linki

Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties. Objaśnienie i korzystanie z systemu Self Assessment przez Internet – Understanding and using Self Assessment Online. Jak zapłacić podatek – How to pay your tax. Deklaracje podatkowe spółek i partnerów w spółkach – Tax returns for partners and partnerships


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 01.08.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: HMRC
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Deklaracje podatkowe osób samozatrudnionych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL