Podatki w UK

Deklaracje podatkowe spółek i partnerów w spółkach

Jeśli Twoja działalność ma postać spółki (partnership), będziesz musiał złożyć indywidualną deklarację podatkową wypełnianą w ramach systemu Self Assessment. Będziesz musiał także wypełnić dodatkowe strony deklaracji poświęcone spółkom (partnership supplementary pages) – SA104.Wyznaczony wspólnik będzie musiał także wypełnić deklarację podatkową spółki (Partnership Return) – SA800 – zawierającą informację o udziale każdego wspólnika w zyskach i stratach. Deklaracja może także wymagać wypełnienia dodatkowych stron, w zależności od rodzaju dochodów spółki. Wyznaczony wspólnik odpowiada za wypełnienie deklaracji, jednak za wszelkie kary, obciążenia i odsetki spowodowane nieterminowym złożeniem deklaracji lub podaniem w niej błędnych informacji odpowiadają wszyscy wspólnicy. Każdy wspólnik odpowiada za opłacanie podatku i składek na ubezpieczenie społeczne (Class 4 National Insurance) w związku ze swoim udziałem w zysku spółki.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Rejestracja nowej spółki

Powinieneś jak najwcześniej zarejestrować swoją spółkę w HM Revenue & Customs. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz musiał zapłacić karę. Każdy ze wspólników musi dokonać rejestracji osobno.

Dowiedz się jak dokonać rejestracji samozatrudnienia: wspólnicy w spółkach – Find out how to register as self-employed: partners in a partnership


Indywidualne deklaracje wspólników

Wspólnikiem może być osoba prywatna lub firma.

1) Jeśli jesteś wspólnikiem jako osoba samozatrudniona

Osoby prywatne będące partnerami w spółce mogą, dla celów podatkowych, być samozatrudnione. Wspólnicy tacy muszą płacić podatek dochodowy od swojej części zysków spółki. Za wyjątkiem wypełniania dodatkowych stron dotyczących spółki, proces Self Assessment poszczególnych wspólników niczym się nie różni od tego samego procesu rozliczania się z urzędem podatkowym innych osób samozatrudnionych. Strony dodatkowe dla spółek występują w dwóch wersjach:
• wersja skrócona (short) – SA104S (FC) – jeśli jedyne dochody spółki to dochody z handlu i dochody opodatkowane, takie jak odsetki od oszczędności w banku lub towarzystwie budowlanym
• wersja pełna (full) – SA104F – jeśli dochody spółki są bardziej złożone

2) Jeśli jesteś wspólnikiem jako firma

Poza osobą prywatną, wspólnikiem może być także firma. Niektóre spółki składają się wyłącznie z firm (companies), inne to połączenie firm i osób prywatnych. Firmy będące wspólnikami muszą płacić podatek dla firm (Corporation Tax) od przypadających im w udziale zysków spółki, które muszą ujawnić w swoich deklaracjach podatkowych (Corporation Tax Self Assessment returns).

Self Assessment dla samozatrudnionych: dowiedz się więcej – Self Assessment for the self-employed: learn more. Self Assessment w przypadku podatku dla firm: dowiedz się więcej – Corporation Tax Self Assessment: find out more


Deklaracje spółki wypełniane w systemie Self Assessment

Jeden ze wspólników musi przyjąć na siebie obowiązek wypełniania deklaracji podatkowej spółki i bycia jej głównym przedstawicielem – jest to wspólnik nominowany, czyli nominated partner. Wspólnicy mogą sami nominować odpowiednią osobę – w przeciwnym razie zostanie ona wyznaczone przez HMRC. Jeśli jesteś nominowanym wspólnikiem, HMRC prześle Ci formularz deklaracji podatkowej spółki (partnership return) wkrótce po zakończeniu roku podatkowego. W głównej części deklaracji powinieneś umieścić informacje dotyczące zysków i strat spółki oraz wszelkich odsetek uzyskanych od posiadanych środków po odprowadzeniu podatku. Inne rodzaje dochodów i zysków powinny zostać zawarte na stronach dodatkowych dotyczących spółki. W deklaracji powinna także znaleźć się informacja o udziale każdego z partnerów w zyskach i stratach. Każdy ze wspólników może następnie zawrzeć te same informacje w swojej własnej deklaracji podatkowej. Musisz poinformować każdego ze wspólników o jego udziale w zyskach i stratach spółki. Deklaracje podatkowe spółki mogą być wypełniane i składane w formie papierowej lub za pośrednictwem Internetu. Poza późniejszym terminem składania deklaracji, dodatkową korzyścią ze składania jej przez Internet jest automatyczne obliczenie należnego podatku. Korzystając z drogi elektronicznej, otrzymasz także natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia deklaracji.

Wypełnianie deklaracji podatkowej spółki – Completing your partnership tax returns. Self Assessment przez Internet: dowiedz się więcej o korzyściach i sposobie rejestracji – Self Assessment Online: find out more about the benefits and how to register. Zobacz prezentację dotyczącą usługi Self Assessment Online dla spółek – See a demonstration of Self Assessment Online for partnerships


Prowadzenie dokumentacji

Musisz zachować wszystkie dokumenty dotyczące spółki przez okres przynajmniej pięciu lat i dziesięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego, którego one dotyczą. To, jakie dokumenty powinieneś zachować, zależy od rodzaju zysków i dochodów spółki. Jeśli korzystasz z usług księgowego, będzie on w stanie doradzić Ci, jakie dokumenty powinieneś zachować dla celów podatkowo-rozliczeniowych. Jeśli nie prowadzisz i nie zachowujesz wymaganej dokumentacji przez wymagany okres czasu, może grozić Ci kara pieniężna.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Prowadzenie dokumentacji przez spółki i wspólników – Record keeping for partners and partnerships


Możliwości składania deklaracji

Deklarację podatkową spółki możesz wypełnić i złożyć w formie papierowej lub za pośrednictwem Internetu. Obowiązują następujące terminy składania deklaracji:
• 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego – w przypadku deklaracji składanych przez Internet
• 31 października po zakończeniu roku podatkowego – w przypadku składania deklaracji w formie papierowej

W przypadku skorzystania z formularza elektronicznego, poza późniejszym terminem uzyskasz także natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia deklaracji. HMRC nie udostępnia darmowej usługi wypełniania deklaracji podatkowej przez Internet dla spółek. Istnieje jednak możliwość skorzystania z tanich produktów komercyjnych. Ich pełną listę znajdziesz pod poniższym linkiem.

Lista komercyjnych programów służących do wypełniania deklaracji podatkowej – See a list of commercial tax return software. Informacje o składaniu deklaracji podatkowych w systemie Self Assessment przez Internet – Get information about filing Self Assessment returns online. Zobacz prezentację dotyczącą usługi Self Assessment Online dla spółek – See a demonstration of Self Assessment Online for partnerships


Ostateczne terminy

Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Jeśli wszyscy wspólnicy to osoby prywatne, wyznaczony wspólnik musi złożyć wypełnioną deklarację podatkową spółki przed:
• 31 października po zakończeniu roku podatkowego – w przypadku składania deklaracji w formie papierowej
• 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego – w przypadku deklaracji składanych przez Internet

Jeśli co najmniej jeden spośród wspólników jest firmą, nominowany wspólnik musi złożyć wypełnioną deklarację podatkową spółki przed:
• późniejszą z następujących dat; 31 października po zakończeniu roku podatkowego lub 9 miesięcy po zakończeniu odpowiedniego okresu – w przypadku wersji papierowej formularza
• późniejszą z następujących dat; 31 października po zakończeniu roku podatkowego lub 12 miesięcy po zakończeniu odpowiedniego okresu – w przypadku deklaracji składanej przez Internet

Odpowiedni okres to zazwyczaj okres lub okresy, których dotyczy sprawozdanie finansowe firmy, i jego koniec przypadać będzie na dzień bilansowy spółki w danym roku podatkowym. Jeśli otrzymasz formularz deklaracji z opóźnieniem, będziesz miał przynajmniej trzy miesiące na jej złożenie. Jednak w przypadku gdy opóźnienie zaistniało z Twojej winy, obowiązują wyznaczone terminy oraz wszelkie należne kary.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania deklaracji podatkowych spółek – Read detailed guidance on filing dates for the partnership tax return (PDF 55K). Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties


Jeśli nie jesteś już członkiem spółki

Jeśli Twój udział w spółce ustał w trakcie trwania roku podatkowego, w dalszym ciągu będziesz musiał złożyć swoją deklarację podatkową oraz wypełnić dodatkowe strony dotyczące spółki za ten rok. Jeśli spółka została rozwiązana, nominowany wspólnik będzie musiał wypełnić deklarację podatkową spółki za okres, w którym spółka prowadziła działalność, do dnia jej rozwiązania.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 01.02.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: HMRC
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Deklaracje podatkowe spółek i partnerów w spółkach”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL