Podatki w UK

Jak skorygować błędnie obliczony podatek?

Jeśli uważasz, że zapłaciłeś niewłaściwą kwotę podatku dochodowego (Income Tax) lub źle wypełniłeś swoje zaznanie podatkowe (tax return) w systemie Self Assessment, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z HM Revenue & Customs (HMRC). Wszelkie pomyłki można zazwyczaj bez problemu skorygować w kilku łatwych krokach.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Podatek zbyt wysoki lub zbyt niski

Mogłeś zapłacić niewłaściwą kwotę podatku, jeżeli:
• Twój pracodawca korzystał z niewłaściwego kodu podatkowego
• przyznano Ci tymczasowy kod podatkowy
• Twoje zatrudnienie nie trwało cały okres roku podatkowego
• byłeś zatrudniony w wielu miejscach jednocześnie
• nie poinformowałeś HMRC o dodatkowych świadczeniach (benefitach) otrzymywanych w ramach zatrudnienia
• Twoja sytuacja uległa zmianie – na przykład straciłeś pracę
• jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed)
• czerpiesz dochody także z innych źródeł, np. z wynajmu nieruchomości lub z inwestycji
• pomyliłeś się, wypełniając swoją deklarację podatkową
• zapłaciłeś podatek od oszczędności, pomimo swoich niewielkich dochodów
• urząd HMRC pomylił się, obliczając Twój podatek

W powyższych sytuacjach może się zdarzyć, że zapłacisz zbyt wysoki lub zbyt niski podatek.


Nadpłacony podatek od wynagrodzenia lub emerytury

Możesz wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Pieniądze zwracane przez HMRC są określane jako repayment.

1) Zwrot podatku nadpłaconego w bieżącym roku podatkowym

Poinformuj swoją placówkę Tax Office o tym dlaczego uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek. Możliwe, że zostaniesz poproszony o przesłanie dodatkowych dokumentów. Następnie możesz otrzymać nowy kod podatkowy, a nadpłacony podatek zostanie Ci wypłacony wraz z wynagrodzeniem.

2) Zwrot podatku nadpłaconego w latach ubiegłych

Aby odzyskać nadpłacony podatek, będziesz musiał skontaktować się z Tax Office. Powinieneś udokumentować swoje zarobki za rok podatkowy, w którym wystąpiła nadpłata, przedstawiając np.:
• odcinki z wypłaty (payslips)
• formularze P60 i P45
• szczegółowe informacje, dotyczące Twojego zatrudnienia – włącznie z dodatkowymi świadczeniami

Tax Office obliczy należną Ci kwotę, która następnie zostanie Ci doręczona pocztą lub przelewem na konto. W większości przypadków nadpłacony podatek zostanie Ci zwrócony, jeśli tylko złożysz wniosek przed upływem ostatecznego terminu. Terminy składania wniosków zostały przedstawione w poniższej tabeli. Jeśli nie złożysz wniosku w określonym czasie, utracisz prawo do wszelkich należnych zwrotów.

3) Czas na odzyskanie nadpłaconego podatku

Rok podatkowy Koniec roku podatkowego Wniosek należy złożyć przed:
2005-06 5 kwietnia 2006 31 stycznia 2012
2006-07 5 kwietnia 2007 31 marca 2012
2007-08 5 kwietnia 2008 5 kwietnia 2012
2008-09 5 kwietnia 2009 5 kwietnia 2013
2009-10 5 kwietnia 2010 5 kwietnia 2014
2010-11 5 kwietnia 2011 5 kwietnia 2015

Dowiedz się jak odzyskać podatek niesłusznie odprowadzony od wynagrodzenia – Find out how to reclaim tax if you’ve overpaid through your job. Dowiedz się jak odzyskać podatek niesłusznie odprowadzony od Twojej emerytury – Find out how to claim if you’ve overpaid tax through your pension. Więcej informacji o zwrocie podatku w przypadku odejścia z pracy – More information about claiming a tax refund when you stop work


Podatek nadpłacony w wyniku błędnie wypełnionej deklaracji

W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej możesz odzyskać nadpłaconą kwotę na dwa różne sposoby, w zależności od roku, w którym nastąpiła nadpłata.

1) Odzyskiwanie podatku za ostatni rok podatkowy

Jeśli błędnie wypełniłeś deklarację podatkową (tax return), możesz dokonać korekty do 12 miesięcy od ostatecznego terminu składania deklaracji. Korekta ta jest określana w angielskim jako amendment, czyli poprawka. Jeśli wypełniłeś deklarację w formie papierowej, poinformuj Tax Office na piśmie o potrzebie skorygowania określonych pozycji. Deklarację wypełnianą przez Internet możesz poprawić samodzielnie, wprowadzając zmiany online. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem.

2) Odzyskiwanie podatku nadpłaconego w latach ubiegłych

Jeśli nie wypełniałeś samodzielnie zeznania podatkowego w danym roku podatkowym, poinformuj Tax Office pisemnie na jakiej podstawie wnioskujesz o zwrot. Jeżeli złożyłeś swoją deklarację za pośrednictwem Internetu, zwróć się do swojej placówki Tax Office na piśmie, prosząc o ulgę z tytułu nadpłaty (overpayment relief). W większości przypadków nadpłacony podatek zostanie Ci zwrócony, pod warunkiem że złożysz wniosek w wyznaczonym terminie. Ostateczne terminy składania wniosków zostały przedstawione w poniższej tabeli. Jeśli nie złożysz wniosku w odpowiednim czasie, utracisz prawo do wszelkich należnych zwrotów. W przypadku, gdy wina za błąd leży po stronie HMRC, możesz mieć więcej czasu na wprowadzenie poprawek.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

3) Czas na odzyskanie nadpłaconego podatku

Rok podatkowy Koniec roku podatkowego Wniosek należy złożyć przed:
2007-08 5 kwietnia 2008 5 kwietnia 2012
2008-09 5 kwietnia 2009 5 kwietnia 2013
2009-10 5 kwietnia 2010 5 kwietnia 2014

Korekta deklaracji podatkowej i odzyskiwanie nadpłaconego podatku – Correcting your tax return and claiming any refund


Nadpłacony podatek od dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji

Odsetki od Twoich oszczędności oraz dochody z tytułu wykupionej renty dożywotniej (life annuities) podlegają automatycznemu opodatkowaniu według 20-procentowej stawki. Jeśli Twoje dochody nie należą do najwyższych, może przysługiwać Ci zwrot części lub całości zapłaconego podatku. W celu jego uzyskania będziesz musiał wypełnić wniosek. W większości przypadków nadpłacony podatek zostanie Ci zwrócony, pod warunkiem że złożysz wniosek w wyznaczonym terminie. Ostateczne terminy składania wniosków zostały przedstawione w poniższej tabeli. Jeśli nie złożysz wniosku w określonym czasie, utracisz prawo do wszelkich należnych zwrotów.

1) Czas na odzyskanie nadpłaconego podatku

Rok podatkowy Koniec roku podatkowego Wniosek należy złożyć przed:
2005-06 5 kwietnia 2006 31 stycznia 2012
2006-07 5 kwietnia 2007 31 marca 2012
2007-08 5 kwietnia 2008 5 kwietnia 2012
2008-09 5 kwietnia 2009 5 kwietnia 2013
2009-10 5 kwietnia 2010 5 kwietnia 2014
2010-11 5 kwietnia 2011 5 kwietnia 2015

Jak otrzymać wolne od podatku odsetki lub odzyskać nadpłacony podatek – Getting tax-free interest on savings or claiming tax back


Jeśli zapłaciłeś zbyt niski podatek

W takim wypadku mamy do czynienia z niedopłatą, czyli underpayment. Jeśli zapłaciłeś zbyt niski podatek, HMRC poinformuje Cię na piśmie o przyczynach zaistniałej sytuacji oraz o możliwych sposobach uiszczenia pozostałej należności. W niektórych wypadkach będziesz musiał zapłacić także odsetki od należnego podatku.

1) Niedopłaty poniżej £2,000

Zazwyczaj w takiej sytuacji HMRC nada Ci nowy kod podatkowy i poprosi o zapłacenie zaległego podatku w ciągu najbliższego roku. Możesz też uiścić należność dokonując jednorazowej wpłaty. Takie rozwiązanie jest określane jako płatność dobrowolna – voluntary payment. Zadzwoń pod numer, który znajdziesz w piśmie od HMRC i poproś o przesłanie rachunku.

2) Niedopłata od £2,000 wzwyż

HMRC poprosi Cię o uiszczenie należności w ciągu jednego miesiąca lub przed 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego, za który należy się podatek – będzie to zawsze odleglejszy z tych dwóch terminów. Wypełnij kwity dołączone do pisma z HMRC i odeślij je wraz z zapłatą. W niektórych wypadkach HMRC umożliwia zwrot podatku w ramach systemu Self Assessment.

3) Jeśli nie stać Cię na zapłacenie należnego podatku

Zwróć się na piśmie do tej placówki Tax Office, która poprosiła Cię o uiszczenie należności, informując o tym, dlaczego nie stać Cię na zapłacenie podatku. Będziesz musiał podać szacunkową wartość swoich dochodów, wydatków, oszczędności i pozostałego majątku. Możesz ubiegać się o rozłożenie wpłat na okres dłuższy niż rok.

4) Jak skorygować nadpłaty?

Jeśli w ramach zwrotu nadpłaconego podatku HMRC przekazało Ci zbyt dużo pieniędzy, miała miejsce nadpłata, czyli over-payment. W takim wypadku zostaniesz poinformowany na piśmie o możliwym sposobie zwrotu nadpłaconej kwoty.

Jak niedopłaty mogą wpłynąć na Twój kod podatkowy – How underpayments of tax affect your tax code. Dowiedz się więcej o korekcie zeznań podatkowych i zwrotach nadpłaconego podatku – Find out about tax return corrections and refunds. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Nowe kary za błędy popełnione w deklaracjach podatkowych i dokumentacji – New penalties for errors on tax returns and documents


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 01.09.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

Jeden komentarz do “Jak skorygować błędnie obliczony podatek?”

  1. Adriana pisze:

    Wiatam,Co mogę jako osoba zatrudniona w firmie na stanowisku opiekunka osób starszych odpisać od dochodu.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jak skorygować błędnie obliczony podatek?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL