Podatki w UK

Podatek od emerytury dziedziczonej lub przekazanej w spadku

Jeśli chcesz uwzględnić swoją emeryturę w testamencie lub odziedziczyłeś emeryturę po zmarłej osobie, to, czy będziesz musiał zapłacić od niej podatek, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i od rodzaju emerytury.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Benefity pośmiertne w przypadku emerytury państwowej

Podstawowa emerytura państwowa (basic State Pension) jest wypłacana tylko Tobie i zazwyczaj nie jest możliwe przepisanie jej na inną osobę. Jeśli jednak zdecydujesz się na odłożenie na później (deferral) pobierania emerytury państwowej, mimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, Twojemu partnerowi lub członkom rodziny mogą przysługiwać określone benefity z tego tytułu. Jeśli odprowadzałeś także składki na dodatkową emeryturę państwową (additional State Pension) – wcześniej określaną jako State Earnings-Related Pension Scheme (SERPS) lub State Second Pension – w przypadku Twojej śmierci Twój współmałżonek lub civil partner może otrzymać część tej emerytury.

Co stanie się z Twoją emeryturą państwową po śmierci? (sekcja dla osób planujących przejście na emeryturę) – What happens to your State Pension when you die? (pensions and retirement planning section)


Opodatkowanie emerytury państwowej przekazywanej w spadku

Przekazywanie podstawowej lub dodatkowej emerytury państwowej (dawniej zwanej SERPS) nie ma żadnych konsekwencji w postaci dodatkowego podatku spadkowego (Inheritance Tax).


Opodatkowanie benefitów pośmiertnych z tytułu emerytury państwowej

Wszelki dochód emerytalny, który otrzymasz w spadku po zmarłej osobie, będzie doliczony do Twojego całkowitego, opodatkowanego dochodu uzyskanego po przejściu na emeryturę.

Czy musisz płacić podatki po przejściu na emeryturę? – Do you have to pay tax in retirement?. Krótki opis dochodów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu – Taxable and non-taxable income at a glance. Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to complete a tax return?


Benefity pośmiertne z tytułu emerytury zakładowej, prywatnej lub udziałowej

Zależnie od zasad, obowiązujących w przypadku Twojego planu emerytalnego, po Twojej śmierci Twoim krewnym mogą przysługiwać różne benefity, włączając w to:
• zwrot odprowadzonych przez Ciebie składek
• jednorazowo wypłacaną kwotę
• wypłatę emerytury Twojemu współmałżonkowi, partnerowi w civil partnership lub innej osobie, która znajduje się na Twoim utrzymaniu

W przypadku jednorazowo wypłacanej kwoty, jeśli nie wyznaczysz osoby, która ma ją otrzymać, po Twojej śmierci kwota ta zostanie automatycznie dołączona do Twojego całkowitego majątku i podlegać będzie podatkowi spadkowemu. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące pozostałych należności podatkowych.


Podatek od benefitów pośmiertnych z tytułu emerytury zakładowej

1) Jeśli umrzesz przed podjęciem emerytury zakładowej

Większość zakładowych programów emerytalnych obejmuje benefit z tytułu „śmierci w trakcie zatrudnienia” (Death-in-Service benefit), podobny do polisy ubezpieczeniowej na życie. Polega on na tym, że jeśli umrzesz przed podjęciem emerytury zakładowej, wybrana osoba (określana jako beneficjent, czyli tzw. beneficiary) otrzyma określoną kwotę w formie jednorazowej wypłaty. Pieniądze te mogą zostać zwolnione od podatku dochodowego (Income Tax) pod warunkiem, że ich suma nie przekracza przysługującej osobie, korzystającej z planu emerytalnego, kwoty tzw. „Lifetime Allowance” (£1.8 miliona w roku podatkowym 2010-11). Kwota powyżej tego limitu podlega opodatkowaniu według specjalnej, 55-procentowej stawki. Podatkiem tym zostanie obciążony beneficjent. Benefity pośmiertne (death benefits) mogą także przyjąć formę emerytury wypłacanej osobom znajdującym się na utrzymaniu zmarłego, jeśli śmierć nastąpiła w trakcie wykonywania pracy. Od takiego dochodu beneficjent będzie musiał odprowadzić podatek na zwykłych zasadach.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

2) Jeśli umrzesz pobierając emeryturę zakładową, ale przed 75 rokiem życia

Jeżeli przed śmiercią zacząłeś pobierać emeryturę zakładową (company pension), ale nie ukończyłeś 75 lat, wszelkie benefity pośmiertne z tytułu renty lub emerytury wypłacane w postaci jednorazowej kwoty, zostaną obciążone podatkiem dochodowym (Income Tax) według specjalnej stawki 35%. Podatek ten zostanie uiszczony przez podmiot zarządzający danym planem emerytalnym. Jeśli osoba, która znajdowała się na utrzymaniu zmarłego, otrzyma jego emeryturę, otrzymana w spadku kwota będzie traktowana jako część zwykłych dochodów podlegających opodatkowaniu.

3) Jeśli umrzesz pobierając emeryturę zakładową, ale w momencie ukończenia lub po ukończeniu 75 lat

W przypadku wykupienia renty (annuity), która ma być wypłacona osobom pozostającym na utrzymaniu zmarłego jako emerytura, zostanie ona opodatkowana według zasad obowiązujących w przypadku pozostałych dochodów. Informacje dotyczące opodatkowania alternatywnych zabezpieczeń emerytalnych, tzw. Alternatively Secured Pensions (ASPs), znajdziesz poniżej, w poświęconej im sekcji.

Dowiedz się więcej o Lifetime Allowance – The Lifetime Allowance: read more. Podatek dochodowy: informacje podstawowe – Income Tax: the basics


Benefity pośmiertne z tytułu emerytury prywatnej lub udziałowej

1) Jeśli umrzesz przed 75 rokiem życia i przed podjęciem emerytury

Jeżeli śmierć nastąpi przed ukończeniem 75 roku życia i przed rozpoczęciem pobierania emerytury, benefity pośmiertne zazwyczaj są wypłacane jednorazowo i zawierają całkowitą kwotę zysku z funduszu emerytalnego oraz wpływy z tytułu ewentualnej polisy na życie. Jeśli całkowita wypłacona kwota jest wyższa niż wyznaczony limit Lifetime Allowance (£1.8 miliona w roku podatkowym 2010-11), od nadwyżki zostanie odprowadzony podatek w wysokości 55%, którego zapłacenie należy do obowiązków beneficjenta. Benefity pośmiertne mogą także zostać wypłacone osobom znajdującym się na utrzymaniu zmarłego w formie emerytury. W takim wypadku osoba otrzymująca emeryturę będzie musiała odprowadzić od niej podatek dochodowy na normalnych zasadach.

2) Jeśli umrzesz przed ukończeniem 75 lat, ale po podjęciu emerytury

Jeśli w chwili śmierci nie ukończyłeś jeszcze 75 lat, ale zacząłeś już pobierać emeryturę, benefity pośmiertne wypłacone Twoim spadkobiercom w formie emerytury zostaną opodatkowane według normalnych zasad. W przypadku, gdy plan emerytalny przewiduje wypłacenie benefitów pośmiertnych w formie jednorazowej wypłaty, zostanie od niej odprowadzony podatek dochodowy według specjalnej, 35-procentowej stawki – jego uiszczenie należy do obowiązków podmiotu zarządzającego planem emerytalnym.

3) Jeśli umrzesz pobierając emeryturę prywatną, ale w momencie ukończenia lub po ukończeniu 75 lat

W przypadku wykupienia renty, która ma być wypłacona osobom pozostającym na utrzymaniu zmarłego jako emerytura, zostanie ona opodatkowana na tych samych zasadach co reszta dochodów.
Informacje, dotyczące opodatkowania ASP, znajdziesz w dalszej części artykułu.

4) Opodatkowanie benefitów pośmiertnych z tytułu 'Alternatively Secured Pensions' (ASPs)

ASP, czyli alternatywne zabezpieczenia emerytalne, są dostępne od 6 kwietnia 2006, jako alternatywa rent, które mogą zostać wykupione przez osoby w wieku powyżej 75 lat. Obecnie, zamiast wykupywać rentę (annuity), po ukończeniu 75 roku życia możesz w dalszym ciągu inwestować swoje oszczędności emerytalne i pobierać dochody z funduszu, do limitu określonego w regulaminie danego ASP. Dochód tego typu podlega opodatkowaniu według tych samych zasad, co inne dochody emerytalne. W przypadku śmierci po 6 kwietnia 2007, pozostawione fundusze ASP wypłacone spadkobiercom w formie emerytury lub – w braku spadkobierców – przekazane na cele charytatywne, nie będą zazwyczaj podlegały dodatkowemu opodatkowaniu. Niemniej jednak, kwota wypłacona spadkobiercy w formie emerytury będzie podlegać opodatkowaniu według normalnych zasad. W przypadku gdy fundusze te zostaną przekazane w formie spadku (np. po śmierci niewykorzystany kapitał zostanie przeniesiony na inne osoby objęte planem, np. na dzieci lub wnuki), zostanie od nich odprowadzony podatek dochodowy (Income Tax) w wysokości do 70% – część podatku zostanie uiszczona przez „spadkobiercę” funduszy, część – przez podmiot zarządzający planem emerytalnym. Fundusze te mogą także podlegać obciążeniom z tytułu podatku spadkowego (Inheritance Tax). Podatek spadkowy jest należny po odliczeniu od majątku zmarłego – z wyłączeniem funduszy ASP – tzw. kwoty nil-rate band, czyli limitu, do którego podatek od spadku nie obowiązuje. W przypadku gdy możliwe jest także odliczenie kwoty nil-rate band od funduszy ASP, znajdują zastosowanie wyjątkowe zasady dotyczące podatku spadkowego.

Więcej informacji o benefitach pośmiertnych w przypadku emerytury prywatnej lub udziałowej – More about death benefits of personal or stakeholder pensions. Opodatkowanie emerytur zakładowych, prywatnych i zagranicznych – Tax on company, personal or foreign pensions. Podatek od wykupionych rent dożywotnich – Tax on retirement annuities. Alternatywne zabezpieczenia emerytalne – Alternatively Secured Pensions (ASPs)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od emerytury dziedziczonej lub przekazanej w spadku”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL