Podatki w UK

Podatek od środków na kontach

Odsetki od oszczędności podlegają zazwyczaj opodatkowaniu według 20-procentowej stawki. Podatek ten przeważnie odprowadzony jest jeszcze zanim odsetki trafią na Twoje konto. Jeśli płacisz podatek dochodowy według stawki wyżej (40%) lub dodatkowej (50%), będziesz musiał zapłacić należny podatek od otrzymanych odsetek. W przypadku niskich dochodów, możesz odzyskać nadpłacony podatek.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jak zapłacić podatek od dochodów pochodzących z oszczędności?

Dochody z oszczędności, po doliczeniu pozostałych dochodów i uwzględnieniu przysługujących Ci kwot wolnych od podatku, jak np. Personal Allowance, podlegają opodatkowaniu według następujących zasad:
• dochody z oszczędności, mieszczące się w początkowym przedziale do £2,440, podlegają oprocentowaniu według 10-procentowej stawki – pod warunkiem, że przedział ten nie został wykorzystany przez inne dochody (dochód z oszczędności jest brany pod uwagę jako ostatni w procesie obliczania podatku)
• dochody z oszczędności (wraz z wszelkimi innymi dochodami) przekraczające początkowy próg £2,440 dla podatku dochodowego, ale mieszczące się w przedziale podstawowym – do £37,400 – podlegają opodatkowaniu według stawki 20%
• dochody z oszczędności (wraz z wszelkimi innymi dochodami) przekraczające próg podatkowy w wysokości £37,400, ale mieszczące się w wyższym przedziale – do £150,000 – podlegają opodatkowaniu według stawki 40%
• dochody z oszczędności (wraz z wszelkimi innymi dochodami) powyżej progu podatkowego £150,000 podlegają opodatkowaniu według stawki 50%
• jeśli część dochodów mieści się poniżej określonego progu podatkowego, a część – powyżej, to każda kwota podlegać będzie opodatkowaniu według odpowiadającej jej stawki

Powyższe stawki są obowiązujące w roku podatkowym 2010-11. Podatek od odsetek zapłacisz za rok, w którym zostaną Ci one wypłacone (lub w którym znajdą się na Twoim koncie), nawet jeśli część z nich „zarobiłeś” w roku wcześniejszym.

Podatek dochodowy: informacje podstawowe – Income Tax: the basics. Sprawdź aktualną wysokość kwot wolnych od podatku na stronie HMRC – Check up-to-date figures for personal allowances from HMRC. Wyjaśnienie 10-procentowej początkowej stawki podatku dla oszczędności – Guidance on 10 per cent starting rate for savings


Podatek odprowadzony od odsetek przed ich wypłaceniem

Od dochodów pochodzących od oszczędności zazwyczaj potrącany jest 20-procentowy podatek jeszcze zanim zostaną Ci one wypłacone. Potwierdzeniem tego jest oznaczenie ich jako „net interest” (czyli odsetki netto) na wyciągu z Twojego konta w banku lub towarzystwie budowlanym. Jeśli na wyciągu znajduje się wyłącznie „gross interest” (odsetki brutto) – a brak pozycji „net interest” – oznacza to, że nie odprowadzono żadnego podatku. Jeśli chcesz, aby Twoje odsetki były Ci wypłacane w nieopodatkowanej formie, będziesz zazwyczaj musiał dokonać rejestracji – aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź sekcję „Jeśli nie płacisz podatku”, znajdującą się poniżej.


Odzyskiwanie lub płacenie podatku od odsetek od oszczędności

1) Jeśli nie płacisz podatku

Jeżeli ze względu na wysokość Twoich całkowitych dochodów nie musisz płacić żadnego podatku, możesz wypełnić formularz R85 „Getting your interest without tax taken off” („Otrzymywanie odsetek bez odprowadzonego podatku”). Jeśli jednak podatek ten został już odprowadzony, możesz ubiegać się o jego zwrot.

2) Jeśli dotyczy Cię początkowa stawka (10%) opodatkowania odsetek

Stawka podatku dochodowego (Income Tax) od Twoich oszczędności jest obliczana dopiero po uwzględnieniu Twoich dochodów z wszelkich innych źródeł. Jeśli więc Twoje pozostałe dochody (nie pochodzące z oszczędności) nie przekraczają limitu podstawowego w wysokości £2,440 – bądź jeśli oszczędności i inwestycje stanowią Twoje jedyne źródło dochodów – Twoje dochody z tytułu oszczędności do tej kwoty zostaną opodatkowane według stawki 10%. Ponieważ wypłacane Ci odsetki podlegają automatycznie opodatkowaniu według stawki 20%, będziesz mógł wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku.

3) Jeśli płacisz podatek według stawki podstawowej

Jeżeli płacisz podatek według podstawowej stawki (basic rate – 20%), nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań. Nie będziesz też musiał uiścić żadnego dodatkowego podatku.

4) Jeśli płacisz podatek według stawki wyższej

Jeżeli płacisz podatek według stawki wyższej (higher rate – 40%), musisz poinformować Tax Office o otrzymywanych odsetkach od oszczędności, aby umożliwić im odprowadzenie dodatkowego, należnego podatku:
• jeśli wypełniasz deklarację podatkową (tax return) w systemie Self Assessment, będziesz musiał umieścić informację o dochodach z tytułu oszczędności w swojej deklaracji
• jeśli wypełniłeś deklarację w roku 2009-10, ale teraz płacisz wyższą stawkę podatku w ramach systemu PAYE (Pay As You Earn), dodatkowy należny podatek od Twoich oszczędności zostanie pobrany w systemie PAYE w oparciu o aktualne informacje posiadane przez HM Revenue & Customs (HMRC)
• jeśli już nie wypełniasz własnej deklaracji podatkowej, HMRC może przesłać Ci formularz P810 Tax Review (Rewizja podatkowa), który zazwyczaj jest przesyłany co trzy lata, aby sprawdzić na jakim poziomie są Twoje oszczędności i nieopodatkowane dochody, a następnie aktualizować Twój kod podatkowy (lub – w razie potrzeby – poprosić Cię o wypełnienie deklaracji podatkowej)
• jeśli zazwyczaj nie wypełniasz samodzielnie deklaracji podatkowej, ale niedawno przekroczyłeś próg podatkowy, w związku z czym obowiązuje Cię wyższa stawka (higher rate) podatku dochodowego, musisz poinformować HMRC o uzyskiwanych dochodach z tytułu oszczędności – zostaniesz poproszony o wypełnienie deklaracji podatkowej lub (jeśli jesteś zatrudniony lub pobierasz emeryturę), dodatkowy podatek zostanie odprowadzony w ramach systemu PAYE

Następnie otrzymasz formularz P810, który służy potwierdzeniu kwoty posiadanych przez Ciebie oszczędności.

5) Jeśli płacisz podatek według stawki dodatkowej

Jeśli płacisz podatek według dodatkowej stawki (50%), będziesz musiał umieścić informację o swoich oszczędnościach w swojej deklaracji podatkowej, aby umożliwić odprowadzenie dodatkowego podatku.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jak otrzymać wolne od podatku odsetki lub odzyskać nadpłacony podatek – Getting tax-free interest on savings or claiming tax back. Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to complete a tax return? Inne dochody opodatkowane poprzez kod podatkowy – Other income taxed through your tax code. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Jeśli wysokość Twoich oszczędności lub innych dochodów się zmieni

Bez względu na to, jaki próg podatku dochodowego obejmuje Cię w chwili obecnej, jeśli nie wypełniasz własnej deklaracji podatkowej, a Twoje oszczędności lub dochody ulegną znacznej zmianie, musisz niezwłocznie poinformować o tym swoją placówkę Tax Office, aby umożliwić im prawidłowe obliczenie Twojego podatku. Przekazując tą informację odpowiednio wcześnie, możesz:
• zapobiec nagromadzeniu się zaległości podatkowych, w przypadku gdy – ze względu na wzrost dochodów – będziesz musiał zapłacić wyższą stawkę podatku
• uniknąć zapłacenia zbyt wysokiego podatku, jeśli Twoje dochody spadną poniżej określonego poziomu

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Odsetki od oszczędności w deklaracji podatkowej

Jeżeli wypełniasz własną deklarację podatkową, będziesz musiał umieścić w niej następujące informacje (dla całkowitych posiadanych oszczędności na koncie w banku/towarzystwie budowlanym):
• kwotę netto odsetek od oszczędności otrzymanych po odprowadzeniu podatku (net amount)
• kwotę podatku odprowadzonego „u źródła” – zanim otrzymałeś pieniądze
• sumę powyższych dwóch kwot – czyli kwotę brutto (gross amount), sprzed odprowadzenia podatku

W deklaracji znajdują się trzy osobne okienka, w których będziesz musiał umieści powyższe kwoty. Istnieje także osobne pole, w którym należy podać kwotę odsetek wypłaconych w formie nieopodatkowanej. Twój bank/towarzystwo budowlane może przesłać Ci zaświadczenie o odprowadzonym podatku (Certificate of Tax Deducted) lub inny dokument, w którym znajdziesz tą informację, po zakończeniu każdego roku podatkowego (czyli po 5 kwietnia). Jeśli dokument ten jest Ci potrzebny, ale go nie otrzymałeś, możesz poprosić o jego przesłanie. Możesz także znaleźć powyższe kwoty, przeglądając swoje wyciągi z konta lub wykaz operacji na koncie. Jeśli posiadasz konto wspólne ze swoim współmałżonkiem lub partnerem w civil partnership, musisz umieścić w deklaracji połowę dochodów z tytułu posiadanych oszczędności. Pozostała kwota powinna liczyć się jako dochód drugiej osoby.

Wypełnianie deklaracji podatkowej – Completing a tax return


Wolne od podatku odsetki od oszczędności na kontach ISA

Odsetki od oszczędności przechowywanych na indywidualnych kontach oszczędnościowych ISA są zwolnione od podatku. W związku z tym, podatek od nich nie jest odprowadzany przez podmiot wypłacający odsetki.

Więcej informacji o oszczędzaniu i inwestowaniu z kontami ISA – More information on saving and investing with ISAs


Inne przydatne linki

Dowiedz się, czy musisz wypełanić włąsną deklarację podatkową w systemie Self Assessment – Find out if you need to fill in a Self Assessment tax return. Jak złożyć deklarację podatkową przez Internet – How to file your tax return online. Programy oszczędnościowe i konta dla dzieci – Children’s savings schemes and accounts. Więcej informacji o zarządzaniu własnymi finansami – More information about managing money


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od środków na kontach”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL