Podatki w UK

Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i jesteś objęty obowiązkiem podatkowym na terytorium tego kraju, musisz umieścić w swojej deklaracji podatkowej informacje o dochodach czerpanych z wynajmu nieruchomości znajdujących się za granicą. W przypadku gdy odprowadzisz podatek od tych dochodów za granicą, zazwyczaj będziesz mógł odliczyć zapłacony podatek od podatku należnego w Wielkiej Brytanii.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Deklaracja dochodu z wynajmu nieruchomości zagranicznych

Na „zagranicznych stronach” (foreign pages) swojej deklaracji podatkowej (tax return) wypełnianej w systemie Self Assessment musisz umieścić informacje o wszelkich dochodach czerpanych z udostępniania pod wynajem nieruchomości znajdujących się za granicą. Wysokość należnego podatku dochodowego będzie zależała od Twojego statusu w Wielkiej Brytanii – możesz być rezydentem (resident), rezydentem zwyczajowym (ordinarily resident) lub mieszkać w kraju na stałe (domiciled).

1) Resident – rezydent

• jeśli w ciągu roku podatkowego spędziłeś przynajmniej 183 dni w Wielkiej Brytanii, jest to Twoja rezydencja podatkowa na dany rok
• jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii w celu pozostania na stałe lub na okres przynajmniej trzech lat, status rezydenta przysługuje Ci od chwili przyjazdu na teren kraju=
• będziesz także traktowany jako rezydent dla celów podatkowych, jeśli spędzasz w Wielkiej Brytanii średnio 91 dni w roku podatkowym (średnia ta może być obliczona na przestrzeni maksymalnie czterech kolejnych lat)

2) Ordinarily resident – rezydent zwyczajowy

• jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii przez kilka kolejnych lat, zazwyczaj będziesz traktowany jako osoba przebywająca zwykle w tym kraju, czyli ordinarily resident
• będziesz traktowany jako rezydent zwyczajowy od dnia przyjazdu, jeśli przybyłeś z oczywistym zamiarem pozostania w kraju na okres przynajmniej trzech lat

3) Domiciled – osoba zamieszkała na stałe

domicile, czyli stałe miejsce zamieszkania lub domicyl, jest zazwyczaj nabywany z chwilą przyjścia na świat, ale jako termin prawny jest to pojęcie obejmujące szeroki wachlarz czynników

Może Cię dotyczyć więcej niż jeden z powyższych statusów, jak i żaden z nich.

Rezydencja, domicyl i specjalne opodatkowanie dochodów z zagranicy – Residence, domicile and the remittance basis (PDF, 795K)


Jeśli Wielka Brytania jest Twoją rezydencją, rezydencją zwyczajową i domicylem

Jeśli Twój pobyt w Wielkiej Brytanii posiada wszystkie trzy statusy (resident, ordinarily resident i domiciled), będziesz musiał zapłacić podatek od dochodów z wynajmu nieruchomości, bez względu na to, czy zdecydujesz się sprowadzić ten dochód do Wielkiej Brytanii. Takie zasady opodatkowania dochodu są określane jako „arising basis”.

1) Obliczanie dochodu do opodatkowania

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wynajmu nieruchomości na terenie Wielkiej Brytanii, zysk (lub strata) netto z wynajmu wszystkich nieruchomości zagranicznych jest sumowana i traktowana jako dochód z jednego źródła. Aby obliczyć tą kwotę, należy:
• zsumować całkowity pobrany czynsz
• zsumować wszystkie kwoty, które możesz odliczyć od uzyskanych przychodów
• odjąć wydatki od otrzymanego czynszu

Zanim uzyskasz ostateczną kwotę dochodu, który będzie stanowił podstawę do obliczenia podatku, możesz odliczyć pewne kwoty od obliczonego zysku netto. Ostatecznie uzyskana kwota będzie wliczała się do Twojego całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu, w związku z czym podatek od niej zapłacisz według zwykłej stawki.

Rezydencja, domicyl i specjalne opodatkowanie dochodów z zagranicy – Residence, domicile and the remittance basis (PDF, 795K)

2) Koszty i odliczenia – które są dopuszczalne?

Czerpiąc koszty z wynajmu nieruchomości zagranicznej, możesz skorzystać z tych samych ulg i odliczyć te same koszty, jak ma to miejsce w przypadku wynajmu nieruchomości na terenie Wielkiej Brytanii, włączając w to koszty podróży. (Odliczeniu podlegają jedynie te wydatki, które wyłącznie w związku z wynajmem posiadanej nieruchomości.)

Koszty i ulgi odliczane od dochodu z tytułu posiadanej nieruchomości – Expenses and allowances on income from property

3) Zyski i straty z wynajmu kilku nieruchomości zagranicznych

Ponieważ wynajem wszystkich nieruchomości posiadanych poza granicami kraju traktowany jest jako jedna i ta sama działalność, straty poniesione w związku z wynajmowaniem jednej nieruchomości są automatycznie równoważone przez zyski z wynajmu pozostałych. Jeśli z kolei zakończysz rok podatkowy ze stratą, będziesz mógł odliczyć ją od zysków z wynajmu nieruchomości w przyszłych latach. Pamiętaj jednak, że wynajem nieruchomości zagranicznych podlega opodatkowaniu niezależnie od dochodów z wynajmu nieruchomości w Wielkiej Brytanii, w związku z czym straty poniesione w związku z jednym nie mogą być odliczone od zysków z drugiego. Jeśli posiadasz status rezydenta, ale Wielka Brytania nie jest Twoją rezydencją zwyczajową albo nie jest ona Twoim domicylem Jeżeli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii, ale albo nie posiadasz statusu rezydenta zwyczajowego, albo też Wielka Brytania nie jest Twoim domicylem, możesz wystąpić o odprowadzenie podatku wyłącznie od dochodów otrzymanych w danym roku na terenie Wielkiej Brytanii. Takie zasady odprowadzenia podatku są określane jako „remittance basis”.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Rezydencja, domicyl i specjalne zasady opodatkowania dochodów z zagranicy – Residence, domicile and the remittance basis (PDF, 795K)


Jeśli zapłaciłeś już podatek za granicą

Jeśli podatek od dochodów z wynajmu nieruchomości zapłaciłeś już za granicą, zazwyczaj będziesz mógł wystąpić o odpowiednią ulgę z tego tytułu, odliczaną od podatku należnego w Wielkiej Brytanii. Możesz także odliczyć podatek zapłacony za granicą od uzyskanych dochodów z wynajmu, obliczając dochód podlegający opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.


Informacje w deklaracji podatkowej

Aby móc skorzystać z ulgi ze względu na podatek odprowadzony za granicą, musisz umieścić w deklaracji następujące informacje:
• zysk i stratę z wynajmu każdej nieruchomości
• wysokość podatku zapłaconego za granicą od każdej z tych kwot

Jeśli nie ubiegasz się o ulgę za podatek odprowadzony za granicą, zsumuj swój całkowity dochód i koszty poniesione w związku z wynajmem zagranicznych nieruchomości i uzyskany w ten sposób zysk lub stratę umieść jako jedną pozycję w swojej deklaracji podatkowej.

Korzystanie z ulgi po odprowadzeniu podatku od zysków kapitałowych za granicą: informator HMRC – Claiming foreign tax credit relief on capital gains: HMRC helpnotes (PDF, 73K). Korzystanie z ulgi z tytułu podatku odprowadzonego za granicą: pomoc w wypełnieniu zagranicznych stron FN3 – Claiming foreign tax credit relief: page FN3 foreign pages helpnotes (PDF document 187K)


Kurs wymiany walut

Obliczając swój dochód dla celów podatkowych będziesz musiał przeliczyć wszystkie uzyskane kwoty na funty szterlingi, według kursu obowiązującego w dniu, w którym czynsz był należny (bądź w dniu, w którym sprowadziłeś ten dochód do Wielkiej Brytanii, jeśli mieszkasz w niej na stałe).

Sprawdź kurs wymiany walut – Check foreign exchange rates

Podatek w przypadku pozbycia się nieruchomości zagranicznej

Jeśli pozbędziesz się (sprzedasz lub przekażesz komuś) swoją nieruchomość, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek za granicą. Może obowiązywać Cię także brytyjski podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). W takim wypadku przeważnie będziesz mógł skorzystać z ulgi z tytułu podatku odprowadzonego za granicą od tego samego zysku.

1) Jeśli Wielka Brytania jest Twoją rezydencją i/lub rezydencją zwyczajową oraz domicylem

Będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych bez względu na to, czy sprowadzisz swój dochód na teren Wielkiej Brytanii.

2) Jeśli Wielka Brytania jest Twoją rezydencją i/lub rezydencją zwyczajową, ale nie domicylem

Możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek wyłącznie od zysków sprowadzonych do Wielkiej Brytanii (bez względu na to, czy dochody te zostały uzyskane w danym, czy też w ubiegłym roku podatkowym).

Podatek od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax, Korzystanie z ulgi po odprowadzeniu podatku od zysków kapitałowych za granicą: informator HMRC – Claiming foreign tax credit relief on capital gains: HMRC helpnotes (PDF, 73K)


Inne przydatne linki

Prowadzenie dokumentacji dla właścicieli wynajmowanych nieruchomości – Record keeping for landlords. Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income. Pobierz strony deklaracji podatkowej, dotyczące kwestii zagranicznych – Download the foreign pages for your tax return (PDF, 73K). Pomoc w wypełnieniu sekcji zeznania podatkowego, dotyczącej kwestii zagranicznych – Help with completing the foreign pages of your tax return (PDF, 187K)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL