Podatki w UK

Prawidłowe obliczanie podatku

Zawsze powinieneś się upewnić, że dane umieszczone w obliczeniach podatkowych (calculations) są prawidłowe. Na ich podstawie określana jest kwota podatku, jaki będziesz musiał zapłacić. Rachunek, będący podstawą do zapłaty podatku, otrzymasz w późniejszym okresie (jest to tzw. Self Assessment Statement). Jeśli znajdziesz błąd w obliczeniach, powinieneś koniecznie poinformować o tym fakcie swoją placówkę Tax Office.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Formularz SA302

Obliczenia podatkowe (tax calculation) – formularz SA302 – otrzymasz tylko, jeśli:
• wysłałeś lub wprowadziłeś poprawki w papierowej wersji deklaracji podatkowej i poprosiłeś HM Revenue & Customs (HMRC) o obliczenie należnego podatku w oparciu o dostarczone informacje
• wysłałeś deklarację podatkową w wersji papierowej i obliczyłeś podatek samodzielnie, ale HMRC nie zgadza się z Twoimi obliczeniami

Nie otrzymasz obliczeń w przypadku składania deklaracji przez Internet, gdyż w tym wypadku podatek jest obliczany automatycznie w chwili wypełniania deklaracji.


Pismo załączone do obliczeń

W piśmie dołączonym do obliczeń znajdziesz:
• rok, którego dotyczą obliczenia
• całkowitą kwotę podatku należnego za dany rok podatkowy (Total Income Tax due), która wynika z załączonych obliczeń
• wszelkie zmiany, które HMRC wprowadziło w kwotach podanych przez Ciebie w deklaracji podatkowej
• wszelkie płatności zaliczkowe (payments on account), których musisz dokonać na poczet przyszłego roku podatkowego

Pismo wraz z załączonymi obliczeniami nie stanowi ostatecznego rachunku. Jeśli jednak nie zgadzasz się z podanymi informacjami, musisz niezwłocznie poinformować o tym swoją placówkę Tax Office. Więcej informacji znajdziesz poniżej.


Jeśli uważasz, że obliczenia są błędne

Koniecznie sprawdź, czy podane kwoty i liczby są zgodne z prawdą. Jeśli znajdziesz błędy – skontaktuj się niezwłocznie ze swoją placówką Tax Office. Numer, pod który powinieneś zadzwonić, znajdziesz w arkuszu zawierającym obliczenia. Jeśli nie poinformujesz nikogo o swoich zastrzeżeniach, HMRC wystawi ostateczny rachunek (Self Assessment Statement) w oparciu o wyniki przesłanych obliczeń. HMRC prześle Self Assessment Statement w celu wyegzekwowania zapłaty należnego podatku lub jako informację o przysługującym Ci zwrocie nadpłaconego podatku. W wyniku błędów w obliczeniach możesz zapłacić zbyt wysoki lub zbyt niski podatek. Jeśli zapłacisz zbyt niski podatek, odkrycie pomyłki może grozić koniecznością uiszczenia odsetek lub kary pieniężnej.


Poszczególne pozycje

Przyjrzyj się uważnie wszystkim pozycjom, znajdującym się w obliczeniach, i upewnij się, że rozumiesz co oznacza każda z nich.

1) Otrzymany przychód (income received) przed odprowadzeniem podatku

Tutaj znajdują się wszystkie dochody, które uzyskałeś w danym roku podatkowym – w tym także kwoty brutto, przed odliczeniem podatku, takie jak:
• wypłata, po odjęciu wszystkich poniesionych kosztów, które możesz odliczyć
• wszelkie podlegające opodatkowaniu świadczenia i zwroty wydatków służbowych, które otrzymałeś w ramach zatrudnienia
• zyski, które osiągnąłeś w ramach samozatrudnienia lub jako partner w spółce
• odsetki od oszczędności
• dywidendy (podana kwota uwzględnia 10-procentowe świadczenie tax credit – w poniższym linku znajdziesz dodatkowe wyjaśnienie)

2) Całkowity dochód, od którego należy sie podatek (total income on chich tax is due)

Jest to całkowity uzyskany dochód – objaśniony powyżej – po odjęciu wszelkich przysługujących Ci kwot wolnych od podatku (personal allowances) oraz odliczeń.

3) Należny podatek dochodowy (income tax due)

W tej sekcji znajdziesz stawkę, według której obliczany jest podatek od Twojego wynagrodzenia, emerytury, zysków, dochodów z inwestycji itp. Różne rodzaje dochodu podlegają opodatkowaniu według różnych stawek. Dochód powyżej określonej kwoty podlega opodatkowaniu według wyższej stawki. Jeśli część Twojego podatku jest naliczana według wyższej stawki, możesz znaleźć tutaj także korekty, które mają zagwarantować Ci skorzystanie z ulg podatkowych należnych z tytułu określonych wydatków. Jeśli np. wsparłeś organizację charytatywną, korzystając z systemu Gift Aid, z chwilą przekazania darowizny przyznano Ci ulgę podatkową według stawki podstawowej (20%) – korekta ma na celu przyznanie Ci dodatkowej ulgi, która przysługuje Ci w związku z wyższą stawką podatku.

4) Całkowity należny podatek (total tax due)

Jest to całkowita kwota podatku należnego za dany rok podatkowy, uwzględniająca także:
• podatek odprowadzony w systemie PAYE według Twojego kodu podatkowego
• podatek odprowadzony od dochodów z tytułu oszczędności
• otrzymany w danym roku zwrot nadpłaconego podatku


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Należy pamiętać, że podana tutaj suma nie musi być kwotą, którą będziesz musiał zapłacić, ponieważ nie uwzględnia ona wpłat już dokonanych na rzecz HMRC, na przykład metodą Direct Debit (automatyczne pobranie pieniędzy z konta) lub czekiem. Nie bierze ona także pod uwagę kwot należnych za ubiegłe lata podatkowe. Dokument Self Assessment Statement, który otrzymasz w późniejszym terminie, poinformuje Cię dokładnie ile musisz zapłacić lub jaka kwota Ci przysługuje.

5) Inne pozycje w obliczeniach

Inne pozycje, które mogą znaleźć się w obliczeniach to:
• składki na ubezpieczenie społeczne klasy IV (Class 4 NICs) – w przypadku osób samozatrudnionych
• podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax)
• raty spłacanej pożyczki studenckiej (Student Loan)

Opodatkowanie brytyjskich dywidend – Tax on UK dividends. Stawki i progi podatku dochodowego: dowiedz się więcej na stronie HMRC – Income tax rates and tax bands: find out more from HMRC. Dowiedz się więcej o podatku od zysków kapitałowych – Find out more about Capital Gains Tax (CGT). Spłata kredytów studenckich (sekcja dotycząca edukacji) – Repaying Student Loans (education and learning section). Informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne – Read about National Insurance contributions


Uiszczanie należności

Jak już wspomniano, obliczenia podatku i dołączone do nich pismo nie stanowią podstawy do zapłaty.

Niemniej jednak, załączone pismo zawiera następujące informacje:
• ostateczny termin zapłaty należnego podatku (znajduje się on także w przesyłanym później dokumencie Self Assessment Statement)
• wszelkie płatności zaliczkowe (payments on account), których musisz dokonać na poczet kolejnego roku podatkowego

Jeśli Self Assessment Statement nie dotrze do Ciebie przed upływem terminu zapłaty, będziesz musiał ustalić kwotę należnego podatku w oparciu o otrzymane kalkulacje oraz dołączone do nich pismo i dokumenty z lat wcześniejszych. Jeśli wolisz, możesz znaleźć należną kwotę w Internecie, dokonując rejestracji w systemie Self Assessment Online i korzystając z opcji View Account (Zobacz konto). Możesz to zrobić nawet, jeśli złożyłeś już deklarację podatkową w wersji papierowej. Dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie – w przeciwnym razie będziesz musiał zapłacić odsetki za zwłokę.

Jak zrozumieć i wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet – Understanding and using Self Assessment Online. Self Assessment Statement: objaśnienie – Understanding your Self Assessment Statement. Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties


Jeśli uważasz, że płatności zaliczkowe są zbyt wysokie

Pismo przesłane wraz z obliczeniami może zawierać informację o konieczności uiszczenia płatności zaliczkowych (payments on account / advance payments) za obecny rok podatkowy. Kwoty te są oparte na dochodzie zawartym w obliczeniach, gdyż HMRC zakłada, że Twój dochód uzyskany w kolejnym roku podatkowym będzie zbliżony. Jeśli Twój dochód się zwiększy – nie musisz nic robić, gdyż nie będzie to miało wpływu na wysokość należnych płatności zaliczkowych. W przypadku spadku Twoich dochodów, możesz uznać, że wymagane płatności zaliczkowe są zbyt wysokie. Możesz poprosić o ich obniżenie, wypełniając formularz SA303. Pamiętaj aby poinformować Tax Office w przypadku, gdy Twoje dochody ponownie wzrosną – w przeciwnym razie mogą Ci zostać naliczone odsetki za spóźnione zapłacenie należnego podatku.

Formularz SA303: Wniosek o obniżenie płatności zaliczkowych – Form SA303: 'Claim to reduce payments on account'. Skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office – Contact your Tax Office


Inne przydatne linki

Znajdź formularz SA110 (Podsumowanie obliczeń podatkowych) na stronie HMRC – Find form SA110 Tax calculation summary on the HMRC website. Pobierz informator „Jak wypełnić deklarację podatkową?” – Download 'How to fill in your Tax Return' (PDF, 194K). Pobierz informator „Jak wypełnić skróconą deklarację podatkową?” – Download 'How to fill in your Short Tax Return' (PDF, 178K)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 31.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Prawidłowe obliczanie podatku”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL