Podatki w UK

Ulgi podatkowe 2009 (Polska)

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy Ordynacja Podatkowa, przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Opublikowano za: szybkipit.onet.pl/, 24.03.2010


Ulgi podatkowej nie stanowi natomiast obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również inne odliczenia stanowiące element konstrukcji tego podatku.

Oprócz Ordynacji podatkowej ulgi podatkowe przewidują przede wszystkim przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (dalej: ustawa o PIT) i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT).

W odniesieniu do ogólnego obowiązku dokumentowania przez podatników ich uprawnień do skorzystania z poszczególnych ulg podatkowych wskazać należy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dn. 8.11.2004 r. (sygn. FSK 596/04). NSA wyznaczył sposób wykładni przepisów regulujących ulgi podatkowe, nakazując ich interpretowanie wyłącznie w sposób ścisły. Tą samą zasadę stosować należy również w odniesieniu do obowiązku dokumentowania uprawnień do ulg. Podatnik ma zatem obowiązek posiadania tylko ustawowo wymaganych dokumentów, a organy podatkowe uprawnione są do ich kontrolowania i weryfikacji tylko w granicach określonych przez przepisy.

1. Dokumentowanie ulg zgodnie z ustawą o PIT


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, podatnik, który spełnia przesłanki określone w ustawie, ma możliwość skorzystania z następujących rodzajów ulg podatkowych:
1) na dzieci,
2) na Internet,
3) darowizny podlegające odliczeniu,
4) ulga rehabilitacyjna,
5) ulga z tytułu krwiodawstwa,
6) pozostałe odliczenia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy,
7) tzw. ulga na nowe technologie (art. 26c ustawy o PIT),
8 ) odliczenie wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik w celu skutecznego skorzystania z ulg podatkowych przewidzianych w ustawie o PIT, musi dysponować odpowiednimi dokumentami pozwalającymi na wykazanie jego uprawnienia i umożliwiającymi zweryfikowanie wysokości poniesionych wydatków, uprawniających do skorzystania z poszczególnego rodzaju ulgi. Zgodnie bowiem z przepisami art. 26 ust. 7 ustawy o PIT, wysokość wydatków, poniesionych na cele związane z poszczególnymi ulgami podatkowymi, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

1.1. Ulga na dzieci

Na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy o PIT odliczeniu od podatku podlega kwota obliczona na podstawie ust. 2 art. 27f ustawy odrębnie na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:
– wykonywał władzę rodzicielską,
– pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
– sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wskazane w przepisie okoliczności i uprawnienia rodzicielskie podlegają wykazaniu przez podatnika właściwymi dokumentami (orzeczeniami, zaświadczeniami, umową). Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 5 ustawy na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawienia:
– zaświadczenia,
– oświadczenia,
– innego dowodu niezbędnego do ustalenia prawa do odliczenia, a w szczególności:
• odpis aktu urodzenia dziecka,
• zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
• odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub
• umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
• zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Natomiast w zeznaniu rocznym, w którym podatnik korzysta z ulgi, podaje on:
– liczbę dzieci,
– numery PESEL dzieci, a w przypadku ich braku – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. (Więcej…)


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ulgi podatkowe 2009 (Polska)”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL