Podatki w UK

Ulgi podatkowe dla osób wspomagających instytucje charytatywne

Udzielając określonego wsparcia organizacjom charytatywnym, zarejestrowanym na terenie Wielkiej Brytanii, możesz skorzystać z ulg podatkowych, które obniżą kwotę Twojego podatku dochodowego. Z ulg tych możesz skorzystać także w przypadku, gdy sprzedasz jakąś rzecz brytyjskiej organizacji charytatywnej po cenie niższej niż rynkowa.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Przekazane dobra, z tytułu których może przysługiwać Ci ulga

Z ulg podatkowych możesz skorzystać także wtedy, gdy ofiarujesz brytyjskiej organizacji charytatywnej jakiś element swojego majątku , bądź jeśli sprzedasz go takiej organizacji po cenie niższej niż jego wartość rynkowa. Ulgi mogą przysługiwać w związku z przekazaniem lub sprzedażą:
• udziałów i papierów wartościowych, które są notowane lub znajdują się w obrocie na brytyjskiej lub innej oficjalnie uznanej giełdzie papierów wartościowych
• jednostek autoryzowanego funduszu powierniczego (Authorised Unit Trust – AUT)
• udziałów w brytyjskiej spółce inwestycyjnej UK Open-ended Investment Company (OEIC)
• pakietów kontrolnych w zagranicznych zbiorczych programach inwestycyjnych (foreign collective investment schemes) – przeważnie są to programy funkcjonujące poza granicami Wielkiej Brytanii na zasadach podobnych do AUT lub OEIC
• gruntów i nieruchomości na terenie Wielkiej Brytanii

Jeśli chciałbyś się upewnić, czy przysługuje Ci ulga w związku ze sprzedażą/przekazaniem określonej części majątku, skontaktuj się z HM Revenue & Customs (HMRC) pod numerem telefonu 0845 302 0203. Linia działa w godzinach od 8:00 do 18:00. Możesz także skontaktować się z HMRC listownie, pisząc na adres:

HM Revenue & Customs Charities
St John’s House
Merton Road
Liverpool
L75 1BB

Dowiedz się, które giełdy są oficjalnie uznawane – Find out which stock exchanges are recognised


Przekazanie majątku na cele charytatywne

Przede wszystkim musisz skontaktować się z wybraną organizacją charytatywną, aby upewnić się, że jest ona w stanie przyjąć darowiznę. Przekazując udziały musisz podpisać specjalny formularz (transfer form), aby:
• zrzec się swojego prawa do udziałów
• przenieść prawa udziałowe na daną organizację

Jeśli chcesz przekazać organizacji charytatywnej grunty lub nieruchomości , będziesz musiał zrzec się wszelkich praw i roszczeń do danego gruntu/nieruchomości, na rzecz tejże organizacji. Oznacza to, że nie możesz przepisać na organizację charytatywną nieruchomości i w dalszym ciągu w niej mieszkać. Jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, skontaktuj się z HMRC telefonicznie (0845 302 0203), aby dowiedzieć się w jaki sposób zostanie przyznana ulga podatkowa.


Obliczanie przysługującej ulgi

Sposób obliczania ulgi podatkowej różni się, w zależności od tego czy przekazujesz majątek w formie darowizny, czy też sprzedajesz go po cenie niższej niż rynkowa.

1) Ulgi podatkowe z tytułu darowizny

Aby obliczyć ulgę od podatku dochodowego, którą otrzymasz dokonując darowizny na cele charytatywne, zsumuj wartość rynkową przekazywanego majątku oraz wszelkie poniesione koszty, jak np. opłaty notarialne. Następnie odejmij łączne zyski i korzyści, jakie Ty (lub osoby z Tobą związane), czerpiecie z przekazania majątku organizacji charytatywnej.

2) Ulga podatkowa w przypadku sprzedaży po cenie niższej niż wartość rynkowa

Aby obliczyć ulgę od podatku dochodowego, którą otrzymasz sprzedając organizacji charytatywnej majątek po cenie niższej niż jego wartość rynkowa, zsumuj wartość rynkową zbywanego majątku oraz wszelkie poniesione w związku z operacją koszty, jak np. opłaty notarialne. Od uzyskanej sumy odejmij cenę, za którą majątek zostaje sprzedany. Następnie odejmij całkowite zyski i korzyści, jakie Ty (lub osoby z Tobą związane), czerpiecie z tej sprzedaży.

W obydwóch przypadkach możesz wykorzystać ulgę, odejmując obliczoną kwotę od swoich całkowitych dochodów za rok, w którym przekazałeś majątek. Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Ulga nie może zostać przeniesiona na inny (ani wcześniejszy, ani późniejszy) rok podatkowy.

3) Wartość rynkowa

Wartość rynkowa to cena, której mógłbyś oczekiwać, gdybyś zdecydował się sprzedać dany obiekt na rynku ogólnym. Inne zasady mogą obowiązywać, jeśli organizacja charytatywna zobowiązuje się do wykonania określonych działań w zamian za otrzymany majątek. W razie przekazania lub odsprzedania gruntu lub nieruchomości zazwyczaj będziesz musiał uwzględnić ich wartość w dniu przeniesienia praw własności na organizację charytatywną. Prawdopodobnie będziesz musiał zasięgnąć w tym celu porady eksperta, który za opłatą dokona wyceny rynkowej majątku. Koszt tej usługi możesz doliczyć do wartości rynkowej dla celów obliczenia przysługującej Ci ulgi podatkowej. Ocenę wartości rynkowej udziałów, papierów wartościowych i innych inwestycji przeprowadza się według innych zasad.

Dowiedz się więcej o wartości rynkowej określonych inwestycji – Find out more about qualifying investments and market value


Przykład obliczania ulgi podatkowej

• posiadasz dwie nieruchomości i postanawiasz przekazać jedną z nich brytyjskiej organizacji charytatywnej
• wykwalifikowany rzeczoznawca (property agent) wycenia nieruchomość na £90,000 i pobiera £400 za swoje usługi
• organizacja charytatywna, pragnąc się odwdzięczyć, ofiarowuje Ci obraz wart £1,000

Aby obliczyć kwotę, którą będziesz mógł odjąć od swoich dochodów, zsumuj wartość nieruchomości oraz wszystkie poniesione koszty i uiszczone opłaty. Następnie odejmij wartość obrazu:

Wartość nieruchomości to £90,000
Plus koszt wyceny, czyli £400
Pomniejszone o wartość obrazu: £1,000
Całkowita kwota, o którą możesz pomniejszyć swój dochód: £89,400


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Oznacza to, że ula podatkowa, którą możesz wykorzystać w roku podatkowym, w którym przekazałeś darowiznę, odliczając ją od swoich całkowitych, polegających opodatkowaniu dochodów, wynosi £89,400.

Zdobądź dodatkowe informacje na temat przekazywania majątku na cele charytatywne – Read more guidance on giving assets to charity


Jak skorzystać z ulgi?

Z powyższej ulgi podatkowej możesz skorzystać wyłącznie w roku, w którym nastąpiło przekazanie majątku organizacji charytatywnej.

Jeśli wypełniasz swoją deklarację podatkową (tax return) samodzielnie, w ramach systemu Self Assessment, możesz wystąpić o przyznanie ulgi, zamieszczając odpowiednie informacje w deklaracji. Możesz także zwrócić się do HMRC o zmniejszenie należnych opłat podatkowych po wypełnieniu przez Ciebie deklaracji. Jeśli z racji przekazanej darowizny przysługuje Ci zwrot nadpłaconego podatku, możesz poprosić HMRC o bezpośrednie przekazanie całkowitej należnej kwoty lub jej części na cele charytatywne.

Jeśli płacisz podatek w ramach systemu PAYE (w którym podatek jest odprowadzany automatycznie od Twojego wynagrodzenia lub emerytury), możesz zwrócić się na piśmie do swojej placówki Tax Office, podając informacje dotyczące:
• darowizny lub sprzedaży majątku organizacji charytatywnej
• wysokości ulgi podatkowej, z której chciałbyś skorzystać

Na podstawie tych informacji HMRC zmieni Twój kod podatkowy obowiązujący w danym roku lub zwróci Ci podatek nadpłacony w roku ubiegłym.

Bezpośrednie przekazanie zwrotu podatku nadpłaconego w systemie Self Assessment na cele charytatywne – Giving your Self Assessment tax refund directly to charity. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Jakie informacje należy przechowywać?

Musisz koniecznie zachować następujące dokumenty:
• dokumenty przekazania udziałów (share transfer documents)
• wydane przez organizację charytatywną potwierdzenie przyjęcia gruntów lub nieruchomości
• wszelkie pisma, w których organizacja charytatywna prosi o sprzedaż gruntów, nieruchomości lub udziałów w jej imieniu

Dokumenty te będą stanowiły podstawę Twojego wniosku o przyznanie ulgi podatkowej.


Inne korzyści z przekazywania majątku na cele charytatywne

Można wymienić następujące korzyści, wynikające z wspierania organizacji charytatywnych:
• żaden majątek przekazany na cele charytatywne (nawet, jeśli nie przysługuje Ci z jego tytułu ulga podatkowa) nie będzie liczony jako strata lub zysk przy obliczaniu podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax)
• ulga podatkowa jest dostępna dla najwyższego progu podatkowego, do którego się kwalifikujesz
• darowizny przekazane brytyjskim organizacjom charytatywnym nie podlegają podatkowi spadkowemu (Inheritance Tax)
• brytyjskie organizacje charytatywne nie muszą uiszczać opłaty skarbowej (stamp duty) od przekazanych im nieruchomości i udziałów


Inne formy wspierania organizacji charytatywnych

Istnieją także inne sposoby wspierania organizacji charytatywnych, na których możesz skorzystać jako podatnik. Należą do nich:
Gift Aid
• system Payroll Giving, działający w ramach wynagrodzenia lub emerytury

Jeśli korzystasz z ulgi podatkowej w związku z darowizną przekazaną na cele charytatywne, kwota, którą możesz oddać w ramach systemu Gift Aid może ulec zmniejszeniu, ponieważ zmniejszeniu ulegnie Twój podatek dochodowy za dany rok. Jeśli przysługuje Ci zwrot nadpłaconego podatku, w danym roku nie będziesz mógł skorzystać z systemu Gift Aid. W zależności od Twojej sytuacji, korzystniejsze od przekazania majątku organizacji charytatywnej może być sprzedanie majątku i przekazanie części zysków na cele charytatywne w ramach systemu Gift Aid.

Dowiedz się więcej o systemie Gift Aid – Find out about Gift Aid. Informacje o programie Payroll Giving – Read about Payroll Giving


Inne przydatne linki

Wspieranie organizacji charytatywnych w systemie Payroll Giving: najczęściej zadawane pytania – Giving to charity through Payroll Giving: FAQs


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Ulgi podatkowe dla osób wspomagających instytucje charytatywne”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL