Podatki w UK

Upewnij się, czy płacisz właściwą kwotę podatku

Wiele osób płaci zbyt wysoki lub zbyt niski podatek dochodowy, ale nie jest w stanie dociec dlaczego tak się dzieje. Dlatego właśnie warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy Twój podatek jest odpowiednio obliczany. Niniejszy tekst zawiera wskazówki dotyczące tego, na co powinieneś zwrócić uwagę, gdzie znaleźć potrzebne informacje i co zrobić, jeśli odkryjesz błędy w sposobie obliczania Twojego podatku.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jeśli jesteś pracownikiem lub pobierasz emeryturę

Twój pracodawca lub podmiot wypłacający Ci emeryturę oblicza podatek odprowadzany od Twojego wynagrodzenia lub emerytury, kierując się informacją zawartą w Twoim kodzie podatkowym (tax code). Błędny kod może sprawić, że odprowadzony w ten sposób podatek będzie zbyt wysoki lub zbyt niski.


Weryfikacja kodu podatkowego

Swój kod podatkowy możesz znaleźć:
• na swoim odcinku z wypłaty (payslip)
• w dokumencie PAYE Coding Notice – zazwyczaj otrzymasz go na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku podatkowego lub w innym terminie, w związku z zaistniałymi zmianami (pamiętaj, że nie każdy musi otrzymać ten dokument)
• w formularzu P60, który otrzymasz na zakończenie każdego roku podatkowego
• w formularzu P45, wydawanym po ustaniu zatrudnienia

Upewnij się, że kod składa się z odpowiednich cyfr i liter. Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy posiadasz więcej niż jedno miejsce zatrudniania lub kilka źródeł dochodów, bądź też jeśli często zmieniasz pracę.

Znaczenie kodów podatkowych i ich zastosowanie – Understanding your tax code and how it works. Jak obliczyć prawidłowy podatek, jeśli masz kilka kodów podatkowych – How to check your tax if you have more than one tax code. Jak odczytać informacje zawarte w PAYE Coding Notice? – Understanding your PAYE Coding Notice


Jeśli Twój kod jest nieprawidłowy

W takim wypadku musisz niezwłocznie poinformować swoją placówkę Tax Office, aby umożliwić im przyznanie Ci prawidłowego kodu. Możesz dzięki temu odzyskać nadpłacony podatek, ale może się też zdarzyć, ze będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę (jeśli odprowadzony podatek był zbyt niski).

Nieprawidłowy kod podatkowy: co robić? – What to do if your ta code is wrong


Jeśli otrzymujesz odsetki od oszczędności w banku

Banki i towarzystwa budowlane (building societies) odprowadzają podatek od odsetek przed ich wypłaceniem. Możesz skontaktować się ze swoim bankiem lub towarzystwem budowlanym, aby sprawdzić, czy nie przysługują Ci wolne od podatku odsetki od oszczędności lub inwestycji.

Jak otrzymać wolne od podatku odsetki lub odzyskać nadpłacony podatek – Getting tax-free interest on savings or claiming tax back. Więcej informacji o opodatkowaniu oszczędności i inwestycji – More information about tax on savings and investments


Jeśli jesteś samozatrudniony

Możesz wypełnić swoją deklarację podatkową (tax return) w ramach systemu Self Assessment, korzystając z internetowego formularza lub przesyłając jej papierową wersję pocztą do HM Revenue & Customs (HMRC).


Prawidłowe obliczanie podatku

Wypełniając swoją deklarację podatkową online dowiesz się od razu, jak wysoki podatek powinieneś zapłacić – lub jaka jest wysokość przysługującego Ci zwrotu. Jeśli prześlesz papierową wersję deklaracji podatkowej do HMRC przed 31 października po zakończeniu roku podatkowego, podatek zostanie obliczony za Ciebie. Jeśli wypełniona przez Ciebie papierowa deklaracja dotrze do HMRC po 31 października, zostaniesz obciążony karą pieniężną za spóźnienie oraz będziesz musiał obliczyć swój podatek samodzielnie. W przypadku składania deklaracji przez Internet, Twój podatek zostanie obliczony automatycznie, a ostateczny termin przesłania deklaracji to 31 stycznia.

Więcej informacji o wypełnianiu internetowej deklaracji podatkowej – More information on how to fill in your tax return online


Sprawdzenie kalkulacji

Jeśli postanowisz przesłać swoje zeznanie podatkowe w formie papierowej, otrzymasz od HMRC wykaz kalkulacji należnego podatku (tax calculation statement). Znajdzie się tam informacja o wysokości należnego podatku – lub należnego zwrotu podatku – oraz o sposobie jego obliczenia. Przestudiuj informacje zawarte w piśmie i powiadom HMRC, jeśli uważasz, że coś się nie zgadza. Na krótko przed terminem zapłaty podatku otrzymasz także wykaz należności (Statement of Account). Jeśli prześlesz papierową deklarację po 31 października będziesz musiał zapłacić należny podatek w wyznaczonym terminie – nawet jeśli nie otrzymasz wykazu należności.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Szczegółowe informacje dotyczące podatku obliczanego w systemie Self Assessment – Understand your Self Assessment tax calculation and what it means. Self Assessment Statement: objaśnienie – Understanding your Self Assessment Statement. Więcej informacji o systemie Self Assessment – More information on Self Assessment


Zgłaszanie zmian

Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie poinformuj o tym HMRC. W przeciwnym razie możesz zapłacić niewłaściwą kwotę podatku. Musisz poinformować HMRC na przykład w przypadku, gdy:
• weźmiesz ślub lub sformalizujesz swój związek homoseksualny (civil partnership), a Ty lub Twój partner/małżonek urodziliście się przed 6 kwietnia 1935
• zaczniesz czerpać dochód z dodatkowego źródła
• zaczniesz – lub przestaniesz – być osobą samozatrudnioną (self-employed)
• zaczniesz korzystać z benefitów lub świadczeń pracowniczych (company benefits) – np. samochodu służbowego lub ubezpieczenia zdrowotnego
• zaczniesz pobierać emeryturę państwową (State Pension)

Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na Twoje podatki – Reporting changes that might affect your tax


Przechowywanie informacji i dokumentów

Powinieneś przechowywać informacje i dokumenty związane z Twoimi dochodami i podatkami, takie jak np.:
• odcinki z wypłaty (payslips)
• wykaz należności z tytułu podatku (Statement od Account)
• otrzymane PAYE Coding Notice
• wyciągi z konta bankowego (bank statements)
• odcinki z dywidend (dividend vouchers)

Możliwe, że będziesz chciał się do nich odwołać w razie przyszłych pytań lub sprawdzając, czy Twój podatek został prawidłowo obliczony.

Więcej informacji o dokumentach, które należy zachować w związku z podatkami – More information on record keeping for tax purposes


Kalkulator podatku dochodowego

Jeśli jesteś osobą samotną, która nie ukończyła jeszcze 65 roku życia, płacisz podatek według stawki podstawowej (20%) i przysługuje Ci podstawowa, osobista kwota wolna od podatku (basic Personal Allowance), możesz skorzystać z prostego w obsłudze kalkulatora podatku, udostępnionego przez HMRC. Pozwoli Ci on upewnić się, że Twój podatek został obliczony prawidłowo. Aby skorzystać z kalkulatora, potrzebne są informacje dotyczące:
• Twoich całkowitych zarobków w danym roku podatkowym, przed odliczeniem podatku
• całkowitej kwoty podatku odprowadzonego od Twoich zarobków
• sumy odsetek od oszczędności na Twoim koncie w banku lub towarzystwie budowlanym – po odprowadzeniu podatku
• zapłaconego podatku od oszczędności przechowywanych w banku lub towarzystwie budowlanym
• całkowitych datków na cele charytatywne dokonanych za pośrednictwem systemu Gift Aid

Kalkulator ten może podać jedynie wartość przybliżoną podatku. Ostateczna wysokość podatku, który zapłacisz, może być inna, w związku z dodatkowymi dochodami, świadczeniami czy benefitami. (Kalkulator ten został pierwotnie stworzony na potrzeby studentów, ale może z niego skorzystać każdy.)

Przejdź do studenckiego kalkulatora podatkowego HMRC – Go to HMRC’s student tax checker. Podstawowe informacje o podatku dochodowym – Basic information on Income Tax


Jak skorygować błędnie obliczony podatek?

Istnieje wiele sposobów odzyskiwania nadpłaconego podatku. Wiele zależy od tego, czy wypełniłeś swoją deklarację podatkową samodzielnie, oraz od roku, którego dotyczy zwrot. Jeśli zapłaciłeś zbyt niski podatek, HMRC poinformuje Cię na piśmie o przyczynach zaistniałej sytuacji oraz doradzi, jakie kroki powinieneś powziąć.

Jak skorygować błędnie obliczony podatek? – Jak How to correct mistakes in your tax


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Sprawdzono: 26.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Upewnij się, czy płacisz właściwą kwotę podatku”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL