Podatki w UK

Zwrot podatku od emerytury

Jeśli płacisz podatek od emerytury państwowej, zakładowej lub prywatnej w systemie PAYE (polega on na odliczaniu podatku na bieżąco od wypłacanych Ci pieniędzy), istnieje kilka powodów, dla których możesz zapłacić zbyt wysoki podatek. Zawsze jednak możesz wystąpić o zwrot nadpłaconej kwoty.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Kiedy możesz przepłacić?

Oto najczęstsze sytuacje, które mogą spowodować, że zapłacisz zbyt wysoki podatek:
• podmiot odpowiedzialny za wypłatę Twojej emerytury przez pomyłkę użył błędnego kodu podatkowego lub posiada błędne informacje dotyczące Twojej osoby
• HM Revenue & Customs (HMRC) nie wie, że Twoje benefity lub inne dochody uległy obniżeniu – przez to dochód brany pod uwagę przy obliczaniu Twojego podatku jest zbyt wysoki
• Twój podatek jest obliczany w oparciu o błędną kwotę emerytury państwowej
• posiadasz więcej niż jeden kod podatkowy, ponieważ otrzymujesz emeryturę z kilku źródeł lub pracujesz i pobierasz emeryturę, równocześnie nie wykorzystując całkowitej kwoty wolnej od podatku dostępnej w ramach pierwszego kodu i nie jest to brane pod uwagę w przypadku obliczania podatku według pozostałych kodów
• zapłaciłeś zbyt wysoki podatek od wykupionej przez Ciebie renty przed kwietniem 2007 (gdzie podatek w wysokości 22% był odliczany od emerytury przed jej wypłaceniem, ale byłeś osobą niepłacącą podatków lub płacącą podatek w wysokości 10% – więcej informacji znajdziesz w poniższym artykule dotyczącym rent)
• nadpłacony podatek dotyczy emerytury wypłaconej jednorazowo (tzw. trivial commutation), w celu uniknięcia niewielkich, comiesięcznych wypłat

Znaczenie kodów podatkowych – Understanding your tax code. Jeśli posiadasz więcej niż jeden kod podatkowy – If you have more than one tax code. Więcej informacji o opodatkowaniu rent – More on how retirement annuities are taxed. Możliwości emerytur prywatnych – Options when you take your personal pension


Weryfikacja kodu w systemie PAYE

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną albo Twoja renta bądź emerytura jest opodatkowana w systemie PAYE, przyjrzyj się informacjom zawartym w PAYE Coding Notice (dokument jest przesyłany przed rozpoczęciem roku podatkowego lub w przypadku, gdy zachodzą jakieś zmiany), aby sprawdzić wysokość przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku. Od wszelkich dochodów powyżej tej kwoty będziesz musiał zapłacić podatek. PAYE Coding Notice zawiera także informację o Twoim kodzie podatkowym, który powinien być taki sam jak ten znajdujący się na Twoim odcinku z wypłaty lub emerytury. Jeżeli pobierasz kilka emerytur opodatkowanych w systemie PAYE lub jeśli pracujesz i pobierasz emeryturę, powinieneś otrzymać więcej niż jeden dokument PAYE Coding Notice – w takim wypadku szczególnie ważne jest sprawdzenie informacji zawartych w każdym z nich.

(W niektórych przypadkach PAYE Coding Notice może nie trafić do Ciebie każdego roku – np. jeśli zdecydujesz się na wcześniejsze przejście na emeryturę. Jeśli obawiasz się, że możesz płacić zbyt wysoki podatek, ale nie posiadasz dokumentów, na podstawie których mógłbyś to sprawdzić, skontaktuj się ze swoim Tax Office.)

Dzięki poniższym artykułom dowiesz się, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Jak odczytać informacje zawarte w PAYE Coding Notice? – Understanding your PAYE Coding Notice. Upewnij się, że płacisz właściwy podatek, jeśli posiadasz więcej niż jeden kod podatkowy – Check your tax if you have more than one tax code. Dowiedz się o świadczeniach, które mogą obniżyć Twój podatek dochodowy – Read about allowances that can reduce your Income Tax. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Odzyskanie nadpłaconego podatku w systemie PAYE

1) Jeśli właśnie przeszedłeś na emeryturę i nie przysługują Ci żadne świadczenia emerytalne

Jeśli właśnie odszedłeś na emeryturę i nie spodziewasz się otrzymywać żadnego, podlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia (włączając w to emeryturę) przez resztę roku podatkowego, powinieneś wypełnić wniosek P50 o zwrot podatku w momencie zaprzestania pracy i przesłać go do swojej placówki Tax Office wraz z 2 i 3 częścią swojego P45 (który powinieneś dostać od pracodawcy z chwilą ustania zatrudnienia). Zachowaj część 1A jako dokument potwierdzający Twoje dochody. Na podstawie przekazanych dokumentów HMRC obliczy należną Ci kwotę, która zostanie Ci następnie doręczona pocztą.

2) Jeśli Twoja renta lub emerytura jest opodatkowana w systemie PAYE

Jeśli otrzymujesz podlegającą opodatkowaniu emeryturę (lub rentę) w systemie PAYE i odkryjesz błędnie naliczony podatek w bieżącym roku podatkowym, skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office. Podmiot odpowiadający za wypłatę Twojej emerytury otrzyma uaktualniony dokument PAYE Coding Notice i dostosuje wszelkie wypłaty za ten rok do Twojego kodu podatkowego. Nadpłacony podatek zostanie Ci automatycznie zwrócony przez podmiot wypłacający emeryturę wraz z najbliższą wypłatą. Kwota nadpłaconego podatku może zostać odliczona od podatku należnego w kolejnym miesiącu lub – w przypadku większej kwoty – zostanie Ci ona wypłacona wraz z emeryturą (kwota ta zostanie wyszczególniona na Twoim odcinku z emerytury jako R).

3) Wniosek o zwrot podatku nadpłaconego w ubiegłych latach

Chcąc odzyskać nadpłacony podatek od zarobków lub emerytury za lata ubiegłe, musisz skontaktować się listownie ze swoim Tax Office, załączając wszelkie stosowne dokumenty, dotyczące Twoich zarobków/emerytury w roku, w którym wystąpiła nadpłata, takie jak:
• P60, P45
• historia zatrudnienia i pobieranych benefitów

Na podstawie przesłanych dokumentów Tax Office obliczy należną Ci kwotę, która następnie zostanie Ci doręczona pocztą.

Pobierz formularz P50 „Zwrot podatku w przypadku zaprzestania pracy” – Download form P50 „Claiming tax back when you’ve stopped working” (PDF, 355K). Dowiedz się więcej o formularzu P45 – Find out more about PAYE form P45. Skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office – Contact your Tax Office. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Odzyskiwanie nadpłaconego podatku od renty (retirement annuity)

Począwszy od kwietnia 2007, dochód z tytułu wykupionych rent podlega opodatkowaniu w systemie PAYE – jeśli uważasz, że podatek odprowadzony od Twojej renty jest zbyt wysoki, przeczytaj informacje zawarte w powyższej sekcji „Odzyskanie nadpłaconego podatku w systemie PAYE”. Przed kwietniem 2007 renta ta podlegała opodatkowaniu w wysokości 22%, chyba że osoba ją otrzymująca wystąpiła o zwolnienie od podatku wypełniając formularz R89 – „Application to receive an annuity without tax taken off” (lub formularz R86 „Application to receive a joint annuity without tax taken off” w przypadku wspólnej renty). Jeśli nie wypełniłeś żadnego z tych formularzy to istnieje możliwość, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek. Mogło się tak stać, jeśli w tych latach byłeś osobą niepłacącą podatku lub płacącą podatek według stawki 10%. Formularze R89/R86 już nie obowiązują (z wyjątkiem wykupionych rent dożywotnich), jednak jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek w jakimkolwiek okresie przed kwietniem 2007, możesz wystąpić o jego zwrot wypełniając formularz R40 Tax Repayment („Zwrot podatku”). W poniższej sekcji możesz znaleźć informacje o terminach obowiązujących przy odzyskiwaniu nadpłaconego podatku.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Więcej informacji o opodatkowaniu rent – More on how retirement annuities are taxed. Przejdź do formularza R40 i wskazówek dotyczących jego wypełnienia – Go to form R40 and help notes on completing the form


Zwrot nadpłaconego podatku od jednorazowo wypłacanej emerytury (trivial commutation)

Jeśli wysokość Twoich składek emerytalnych wystarczy jedynie na bardzo niewielką emeryturę, której wysokość nie przekracza kilku tysięcy funtów rocznie, możesz zdecydować się na jednorazową wypłatę, zamiast comiesięcznych, niewielkich wypłat. Takie rozwiązanie nosi nazwę trivial commutation (od „trywialnej” wysokości emerytury). Jeśli otrzymałeś jedną lub kilka kolektywnych wpłat, mogło się zdarzyć, że zapłaciłeś wyższy podatek, niż zapłaciłbyś pobierając emeryturę regularnie przez cały rok podatkowy.

Chcąc odzyskać nadpłacony podatek, musisz:
• poprosić w swoim Tax Office o formularz P53 „Trivial pension/annuity in-year repayment claim” („Śródroczny wniosek o zwrot w przypadku niewielkiej emerytury/renty ”)
• wypełnić formularz, podając szacunkowy dochód roczny – formularz będzie dopasowany do Twojej indywidualnej sytuacji, więc będziesz musiał podać wyłącznie informacje znajdujące zastosowanie w Twoim przypadku
• wysłać formularz do swojego Tax Office wraz z 2 i 3 częścią swojego P45
• zachować część 1A jako dokument potwierdzający Twoje dochody

HMRC prześle należną Ci kwotę pocztą lub wpłaci ją bezpośrednio na Twoje konto w banku lub towarzystwie budowlanym. Ponieważ zwracana kwota jest obliczana w oparciu o dane szacunkowe, HMRC podda ją weryfikacji na koniec roku. W związku z tym po 5 kwietnia otrzymasz kolejny formularz P53 „Trivial pension/annuity year end check” („Weryfikacja na zakończenie roku”), w którym będziesz mógł podać swój rzeczywisty dochód. Jeśli samodzielnie wypełniasz swoją deklarację podatkową (Self Assessment), powinieneś umieścić rzeczywiste informacje w deklaracji wypełnianej na zakończenie roku.

Więcej informacji dotyczących nadpłaty podatku od jednorazowo wypłacanych kwot – More details on overpaying tax on a lump sum. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Dopuszczalny termin

Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, musisz wystąpić o jego zwrot do dnia 31 stycznia w 5 lat po zakończeniu roku podatkowego (5 kwietnia), w którym wystąpiła nadpłata. Jeśli na przykład ubiegasz się o zwrot podatku nadpłaconego w roku 2003, który zakończył się 5 kwietnia 2004, musisz złożyć swój wniosek przed 31 stycznia 2010. Poniżej dowiesz się, w jaki sposób możesz złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku.


Potrzebne dokumenty

Ubiegając się o zwrot nadpłaconego podatku (z wyjątkiem formularza R40), będziesz musiał załączyć stosowne dokumenty, dotyczące Twoich dochodów w roku, w którym wystąpiła nadpłata, takie jak:
• odcinki z wypłaty
• formularze P60, P45
• historia zatrudnienia i pobieranych benefitów
• informacje dotyczące Twojej emerytury i innych dochodów


W jaki sposób zwracana jest kwota nadpłaty?

HMRC zazwyczaj prześle Ci należną kwotę pocztą w formie czeku, ale możesz także poprosić o wpłatę bezpośrednio na konto w banku lub w towarzystwie budowlanym. Możesz też wyznaczyć inną osobę, która otrzyma kwotę nadpłaty w Twoim imieniu pocztą lub bezpośrednio na konto w banku lub towarzystwie budowlanym. Wszystkie formularze zawierają rubrykę, w której możesz zaznaczyć w jakiej formie chciałbyś otrzymać należną kwotę.


Ubieganie się w czyimś imieniu

Jeśli inna osoba wyznaczyła Cię jako swojego pełnomocnika do spraw finansowych lub jeśli Twój partner/współmałżonek lub krewny zmarł, bądź też nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku, możesz wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku w jego imieniu. W tym celu skontaktuj się z jego placówką Tax Office lub z oddziałem HMRC, zajmującym się rozpatrywaniem tego typu wniosków.

Jak kontaktować się z HM Revenue & Customs w czyimś imieniu – How to deal with HM Revenue & Customs for someone else. Ubieganie się o zwrot podatku dochodowego w imieniu osoby zmarłej – Claiming back Income Tax on behalf of someone who has died. Skontaktuj się z biurem rozpatrującym wnioski o zwrot nadpłaconego podatku – Contact the Repayment Claim office. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Wolne od podatku odsetki od oszczędności i zwrot podatku – Getting tax-free interest on savings or claiming tax back. Dlaczego powinieneś wypełnić formularz Pension Coding – Why it’s important to fill in your Pension Coding form. Sposoby na zapłacenie podatku dochodowego – Ways you pay Income Tax. Jak skorygować błędnie obliczony podatek? – Jak How to correct mistakes in your tax. Kwoty wolne od podatku oraz ulgi dla osób starszych – Age-related and other tax allowances. Podatek i ubezpieczenie społeczne po osiągnięciu wieku emerytalnego – Tax and National Insurance after State Pension age. Pobierz ulotkę IR 121: „Bliżej emerytury – informator o podatku i składkach na ubezpieczenie społeczne” – Download leaflet IR121 „Approaching retirement – a guide to tax and National Insurance contributions” (PDF 142K). Więcej informacji dotyczących nadpłaty podatku od jednorazowo wypłacanych kwot – More details on overpaying tax on a lump sum


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 01.04.2010 Sprawdzono: 26.08.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL